15 oktoober 2015

Meie ettepanekud Albu valla arengukavasse, tegevuskavasse ja eelarvestrateegiasse.

Albu Vallavolikogu

Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava muutmise eelnõusse, arengukava tegevuskavasse ning Albu valla 2016-2019 eelarvestrateegia eelnõusse

Valimisliit Ühtlane Areng esitab oma ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava muutmise eelnõusse, arengukava tegevuskavasse ning Albu valla 2016-2019 eelarvestrateegia eelnõusse. Ettepanekute tegemisel on arvestatud 05.10.2015 valimisliidu korraldatud arengukava aruteludel saadud Albu valla kodanike soove ning tagasisidet. Samuti on ettepanekute tegemisel arvestatud asjaoluga, et pärast riigi poolt 2017. aastal kavandatavat halduskorralduse muutmist võivad meie valla elanike jaoks olulised objektid, nagu kergliiklustee, kool, rahvamaja ja raamatukogu, jääda investeerimistegevusest hoopis välja.

1. Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukavasse:
Töötanud läbi nii 2014. aastal kinnitatud Albu valla arengukava 2011-2017 tekstilise osa ning avalikustatud arengukava 2011-2018 muutmise eelnõu, on meiepoolne ettepanek muuta arengukava teksti selliselt, et pärast muudatuste sisseviimist oleks arengukava terviktekst loogiline ja üheselt arusaadav. Selleks::
 • kõikide uuendatud tabelitega koos täiendada ja korrigeerida ka tabeli sisu selgitavat teksti;
 • uuendatud tabelid kajastagu sama perioodi 2011-2014, v.a tabel nr 5 ettevõtlus, mis on perioodi 2010-2014 kohta;
 • uuendada ka joonised;
 • täienda 6. peatükki “Majandus ja eelarve” töötust puudutava informatsiooniga. Kui suur on töötuse tase täna? Kas on pikaajalised või ajutised? Kui palju meil on valla territooriumil töökohti ja kui palju on tööandjaid? Kui suur tööealistest inimestest töötab väljaspool valda, maakonda?
 • arengukava muutmise eelnõus olev info teenistujate koosseisu muutmise kohta peaks olema  10. peatükis  “Sotsiaalne kaitse ja tervishoid, mitte 11. peatükis “Vaba aeg, kultuur ja religioon”.
 • kuna arengustrateegia lähtub hetkeolukorrast, siis halduspiiride muutmise alapeatüki lisamiseks tuleks ka olukorra kirjeldust täiendada halduskorralduse peatükiga, kus tuua ära asjade kulg, millal tehti ettepanek Ambla vallale, milline vastus saadi ja millised on olnud arengud; millal tegi Järva-Jaani vald ettepaneku ja kuidas ja millal volikogu sellel vastas; Paide linna ettepanek ja selle kulg.

2. Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava tegevuskavasse:

Valla teed
Kergliiklusteede vähesus, liiklusohutus
Kergliiklusteed rajatud, ohutu liiklemine
Kergliiklusteede rajamine (Kaalepi-Aravete, Kaalepi-Albu, Albu-Lehtmetsa, Männi pikendus)
vallavanem
2012-2018
KOV; RIIK
Kodanike seisukohast on oluline Ahula-Aravete kergliiklustee rajamine.
Inimesed käivad Aravetel – poes, arsti juures, apteegis, koolis, huviringides ja ka tööl. Tihti on sellel teel ka lapsed jalgratastega, kuid maanteel on kiire ja tihe liiklus. Inimesed tunnevad, et nad on hoitud, kui on keeranud ära nn. KETE teele. Kõige enam kasutatav lõik ja hädavajalikum on Ahula - Aravete.
Kodanikud on valmis koguma allkirju ja tegema vajaliku selgituskirja Maanteeametile ja EASile, kui nende poolt peetakse olulisemaks tee järjest ehitamist. Valla poolt on kergliiklustee Seidla-Ahula lõigu rajamine suur väljaminek, kuid kodanike jaoks ei ole see esmajärguline.

Turism
Terviseliikujatel puudub jalgrataste hoiukoht
Ehitatud jalgrataste hoiukohad
Jalgrattahoidjad ühiskondlike hoonete juurde, koostöös ettevõtetega, nende soovil ühtne lähenemine ka nende hoonetele (ühistellimus on soodsam)
Abivallavanem
2012-2016
KOV, PROJEKTID
Albu rahvamaja ja noortekeskuse juurde oleks hädasti vaja jalgrattahoidjat, kuna inimesed toetavad oma jalgrattad vastu maja seina, mis rikub seina krohvi.

Sotsiaalkeskkond
Vallal puudub sotsiaaleluruum
Sotsiaalmaja
Albus 4 korteriga elamu renoveerimine sotsiaalmajaks
Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik
2012-2018
PROJEKTID
Tegevust ei saa lihtsalt arengukavast välja arvata, tuleks juurde märkida „tegevus peatatud“ on Hoolekeskuse rajamise punkti juures (PS:  ettepanekute versioonis on nimetatud punkti juurest läinud kaduma „tegevus peatatud“). Tegevuse peatamise põhjused peaksid olema ära toodud arengukava tekstilises osas.

Kultuur ja sport
Rahvamajades ei toimu kohalikele suunatud üritusi
Rahvamajad on aktiivses kasutuses ning toimuvad regulaarsed üritused
Koostöös kogukonnaga töötada välja aasta ürituste kalender ning luua uued kogukonna traditsioonid
Albu Rahvamajade juhataja
pidev
KOV PROJEKTID
Juba aastaid on vallakodanikud kurtnud, et varem toimunud kohalikele elanikele suunatud üritused- ettevõtmised on kadunud, see kajastub ka valla eelarves – kultuuri valdkonna eelarve on proportsionaalselt suur, kuid sellest suurem osa on mõeldud suurprojektide tarbeks.

Looduskeskond
Jäätmekäitluse kohta info puudumine
Info jäätmekäitlusest on kättesaadav kõigile valla kodanikele
Lisada valla kodulehele vallas jäätmekäitluse võimalused ning lingid koostööpartneritele
Keskkonnaspetsialist
2016
KOV
Täna ei ole kodanikul võimalik saada infot prügiveo korralduse kohta. Kõigi nelja teenuse pakkuja kodulehel on väide, et Albu vald ei ole nende teeninduspiirkonnas.3. Ettepanekud Albu valla eelarvestrateegiasse 2016-2019

 • Kaalepi-Seidla–Ahula-Aravete kergliiklustee ehitus

Kodanike seisukohast on oluline Ahula-Aravete kergliiklustee rajamine.
Inimesed käivad Aravetel – poes, arsti juures, apteegis, koolis, huviringides ja ka tööl. Tihti on sellel teel ka lapsed jalgratastega, kuid maanteel on kiire ja tihe liiklus. Inimesed tunnevad, et nad on hoitud, kui on keeranud ära nn. KETE teele. Kõige enam kasutatav lõik ja hädavajalikum on Ahula-Aravete.
Kodanikud on valmis koguma allkirju ja tegema vajaliku selgituskirja Maanteeametile ja EASile, kui nende poolt peetakse olulisemaks tee järjest ehitamist. Valla poolt on kergliiklustee Seidla-Ahula lõigu rajamine suur väljaminek, kuid kodanike jaoks ei ole see esmajärguline.

 • Hajaasustuse programm

Järgmise aasta toetussumma on sama mis sellel aastal. Kui palju esitati taotlus, mille järgi saab hinnata programmi tegelikku vajadust? Ettepanek suurendada summat vastavalt vajadusele.

 • Albu Põhikooli energiasäästumeetmete projekteerimine ja ehitus

Projekteerimisega alustada juba sellel aastal, võimalusel lõpetada töödega 2017. aastal.

 • Ahula rahvamaja renoveerimine

Ahula rahvamaja siseinterjöör vajab hädasti parandamist, külaelanikud ütlevad, et nad lihtsalt ei taha rahvamaja kasutada, kuna keskkond ei ole meeldiv. Ettepanek on tööd teostada praegu kehtiva eelarvestrateegia kohaselt 2016.aastal.

 • Lisada - Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine

Albu valla arengukava tegevuskavas on  ette nähtud Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine, kuid see puudub eelarvestrateegias. Ettepanek lisada eelarvestrateegiasse investeeringuobjektide (vaba aeg, kultuur, regioon) hulka Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine ja näha need tööd ette inveseeringuobjektide eelarve tabelis 2016. aasta eelarves.Valimisliit Ühtlane Areng

10.oktoober 2015Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar