21 oktoober 2015

15.10.2015 Vallavanema umbusaldus volikogus

Täna, 15.10.2015 oli Albu vallavolikogu päevakorras vallavanem Kalju Kertsmiku umbusalus.

Hääletustulemused olid etteteada, neli poolt ja seitse vastu.

Me loodame, et kitsaskohtade avalikkuse ette toomine viib olukordade paranemiseni, kuna senised arupärimised vallavanemale ei ole olukorda parandanud.

Lisame siia juurde ka 24.09.2015 volikogule esitatud umbusalduse avalduses toodud puuduste juurde kuuluvad näited/faktid.

Järgnevas tekstis on toodud välja (kaldkirjas tekst) lõigud umbusalduse avaldusest ning neile lisame (sinises kirjas) põhjendused ja näited.

Käesolevaga algatame umbusalduse avaldamise Albu vallavanemale Kalju Kertsmikule.
Umbusaldamise ajendiks on  Albu Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsuse nr 30 „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ täitmata jätmine. Eelpool nimetatud otsusega otsustati korraldada 05. septembrist kuni 19. septembrini 2015 Albu valla arengukava 2011-2018 tegevuskava muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu avalik väljapanek vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel ning avalikustada avaliku väljapaneku teade valla veebilehel ja infolehes Kodukaja. Albu Vallavalitsus avaliku väljapaneku teadet ei avaldanud ja eelnõud pandi veebilehele alles 18. septembril.  Samuti sai 27. augusti volikogu istungil vallavanema tähelepanu juhitud asjaolule, et vallavalitsus pole korraldanud avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.
Lähtudes eeltoodust on Albu vallavanema poolt juhitud vallavalitsus jätnud täitmata Albu Vallavolikogu 27.08.2015 otsuse nr 30 ning ühtlasi rikkunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015108 § 372 sätestatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja avalikustamise ning haldusmenetluse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008 § 46–50 sätestatud avatud menetluse nõudeid.

Volikogu otsus „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ jäi täitmata. Kodanikel ei olnud võimalik 5.-19. september nimetatud dokumentidega tutvuda.  Põhjuseks tõi vallavanem vallasekretäri (nüüd juba ametist lahkunud) tegemata jäänud töö. Kuid kui inimese töökoormus on vähendatud 1,0 kohalt 0,25 kohale, ei saagi oodata, et ta kõik ametikohast tulenevad tööülesanded suudab ära teha. Tööandaja, kes sellise otsuse tegi, pidi jagama osad ülesanded teistele ametnikele või täitma need ise. Ilmselt seda ei toimunud. Isegi korduvatele järelpärimistele jäi volikogu otsus täitmata.

Lisaks sellele toome esile järgmised puudused Albu vallavalitsuse töö juhtimises ja töö korraldamises:
·         Albu valla üldplaneering algatati Albu Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsusega nr 30. Senini (peaaegu 10 aastat) ei ole valla üldplaneeringut  volikogule heakskiitmiseks esitatud.

On fakt, et üle üheksa aasta koostatakse meie vallas üldplaneeringut, kuigi planeerimisseaduse järgi pidi see olema juba 2007.aasta 1. juuliks. Kuidas saab üks protsess olla nii pikk? Hetkel on dokument maavanemal kooskõlastamisel, aga protsess jälle venib, kuna vallavalituse poolt on jäänud asjaajamise käigus osad tööd tegemata.

·         Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse tegevuse juhtimiseks ei ole alates 2009. aasta märtsikuust ametisse nimetatud juhatajat, vaid on kohusetäitja.

Valgehobumäe suusa- ja puhkekeskuse tegevjuht lahkus 2009 aastal. Seniajani ei ole välja kuulutatud isegi konkurssi uue inimese leidmiseks. Samas vallavanem väidab, et ei ole leitud uut inimest. Kogu asutuses toimuva eest vastutab Maiu Mäe, kes tegelikult ei oska volikogus ees organisatsiooni puudutavatele küsimustele vastata ning laseb seda teha vallavanemal.

·         Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavad otsuste ja määruste eelnõud on sageli sisuliselt läbi mõtlemata ning normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed.

Lisaks on volikogu ette tulevatel dokumentidel tihti ka seadustest tulenevate aluste paragrahvid valed. Näiteks on volikogu saatnud vallavanema korralisele puhkusele välislähetuse paragrahvide alusel. Septembrikuu volikogus ei olnud sugugi kõik volikogu liikmed nõus, et antakse juba ette riigihangete korraldamiseks luba, kuigi eeltööd ja kooskõlastused on veel tegemata. Volikogu koguneb ju iga kuu ja kõik tööd saaks teha ikkagi korrektses järjekorras.

·         Valla veebilehte ei hoita aktuaalsena. Sel aastal on täitmata avaliku teabe seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033 § 28 nimetatud kohustused. Samuti ei täideta enam Albu valla põhimääruse https://www.riigiteataja.ee/akt/428112011001 § 5 lõikes ettenähtud volikogu määruste avalikustamise nõuet.

Valla kodulehel ei ole dokumendid aktuaalsed. Allasutuste arengukavad on vananenud (nt. Albu Põhikooli arengukava 2015- 2017 võeti vastu 25.06.2015, kuid veel täna (9.10.2015) on valla kodulehel perioodi 2011-2014 arengukava). Valla eelarvet ei ole üldse võimalik leida, kuigi seda näeb ette avaliku teabe seadus. Andmekaitse Inspektsioon avalikustas omavalitsuste veebilehtede seire tulemused http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/omavalitsuste-veebilehtede-valgusfooriseire-toi-esile-olulisi-puudujaake-teabe
213 omavalitsuse hulgast oli Albu vald üks kuuest omavalitsusest, kelle veebilehelt eelarvet leida ei õnnestunud. Volikogu määruste eelnõud on avalikustatud viimati 2014.aasta detsembris (Albu valla põhimääruse § 5 kohaselt eelnõud avalikustatakse). Paljud lingid kodulehel ei tööta, kuna eelmisel aastal häkiti valla kodulehele ning rikuti palju ära. Sellel teemal on algatatud kriminaalasi, mis on seni lahendita.

·         Vallavanem ei vastanud tähtaegselt  27. augusti 2015 volikogu istungil esitatud arupärimisele. Albu valla põhimääruse § 3 lõike 3 kohaselt esitatakse kirjalik vastus 10 tööpäeva jooksul volikogu esimehele, kes edastab selle arupärimise esitajale. Vastus arupärimisele allkirjastati ja esitati volikogu esimehele alles 21. septembril 2015.

Volikogu liikmete poolt esitatud arupärimistele ei ole vastatud seaduse järgi tähtaegselt. Kahjuks ei ole arupärimise käigus tähelepanu pööratud kitsaskohtadele ka lahendusi otsitud ega leitud.

·         Vallavanema ebaeetiline käitumine alluvate suhtes, mille tõttu on vallavalitsuse ametnikud pidanud kas töölt „omal soovil“ lahkuma või ajutiselt töölt eemal viibima.

Vallavanem käitub oma alluvatega ebaeetiliselt.  Oleme Albu valla kodanikena olnud tunnistajaks mitmete väga toredate ja hakkajate inimeste inetut „omal soovil“ lahkumistest. Viimase valimisperioodi järgselt on lahkunud nn. omal soovil kaks inimest:
o   Diana Kuusemaa, kes jõudis lühikest aega olla lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist. Noor koolist tulnud inimene kohanes kiiresti tööga. Albu vallas toimunud ainus riigikontroll viidi läbi just tema ajal, töö oli tehtud korrektselt, ainult eelmise ametniku (noorsootöö- ja lastekaitse ametniku) poolt olid jäänud mõned aktid vormistamata. Diana on ainuke, kes tõi oma juhtumi volikogu ette, kuid kahjuks ei leidnud ta abi.
o   Ahti Randmere, kes oli 11 aastat vallasekretär. Andis peale eelmise aasta septembrikuu volikogu koosolekut lahkumisavalduse, kus vallavanem igale küsimusele vastas „Ahti tegi“. Ilmselt oli see viimane piisk vallavanema süüdistuste karikasse ja rohkem polnud vaja.
Varasemast ajas veel kaks näidet:
-       Ester Valdvee kauaaegne vallasekretär, keda rahvas on peale seda korduvalt usaldanud volikogusse. Koalitsioonis olevad volikogu liikmed nimetavad tema tööd volikogus tähenärimisena, aga ilma selle tööta oleks paljud volikogu dokumendid mitmeti mõistetavad ja ebakorrektsed. Ester on samuti uuel töökohal Maamajanduse Infokeskuses oma teadmiste ja kogemuste baasil kõrgelt hinnatud.
-        Ilmar Udam Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse esimese projekti autor. Kes pärast rahastajalt positiivse vastuse saamist, ei sobinud projekti juhtima. Täiesti ebaloogiline. Kui poleks rahastatud, siis oleks see veel arusaadav, aga töö oli tehtud ju igati hästi. Ilmar ei tahtnud seda päris nii jätta ja seda võib lugeda Järva Teatajast (http://www.jt.ee/2067497/vastukaja-albu-vallavanema-mustvalge-maailm). Artiklis kirjeldatut olen ka mina ja paljud valla kodanikud näinud – see ei ole ainult Ilmari arvamus.
Arvestades eeltoodud asjaolusid oleme seisukohal, et Albu vallavanem Kalju Kertsmik ei  tule toime Albu valla ja vallavalitsuse juhtimise ning töö korraldamisega ning on kaotanud vallavolikogu opositsiooni ja vallakodanike usalduse.
Kõik me oleme inimesed ja eksime, kindlasti võivad kõik need inimesed öelda, et nad on teinud vigu ja nendest õppinud.
Aastate jooksul on Albu vallas palju tehtud ja mul on rõõm, et lisaks Kaljule on meil siiski nii palju toredaid inimesi, keda mina imetlen ja tänan nende ettevõtlikkuse eest.
Vastus küsimusele, kes meist neljast tahab saada vallavanemaks – seda ambitsiooni ei ole meist kellelgi. Me usume, et meie vallas on võimekaid inimesi, kes sellesse ametisse sobivad. Pealegi võime selle tubli ja hakkaja värskete mõtetega inimese leida ka väljastpoolt valda.
Samas teame, et praegune volikogu ei anna Albu vallale võimalust, et leida uus ja koostööaldis vallavanem, kelle juhtimisel astuda vastu haldusreformile, millest meie väikesel vallal nagunii pääsu ei ole. Meie suurim soov on, et inimesed näeksid, mis tegelikult toimub, et väljapaistev klantspilt ei ole reaalsus.15 oktoober 2015

Meie ettepanekud Albu valla arengukavasse, tegevuskavasse ja eelarvestrateegiasse.

Albu Vallavolikogu

Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava muutmise eelnõusse, arengukava tegevuskavasse ning Albu valla 2016-2019 eelarvestrateegia eelnõusse

Valimisliit Ühtlane Areng esitab oma ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava muutmise eelnõusse, arengukava tegevuskavasse ning Albu valla 2016-2019 eelarvestrateegia eelnõusse. Ettepanekute tegemisel on arvestatud 05.10.2015 valimisliidu korraldatud arengukava aruteludel saadud Albu valla kodanike soove ning tagasisidet. Samuti on ettepanekute tegemisel arvestatud asjaoluga, et pärast riigi poolt 2017. aastal kavandatavat halduskorralduse muutmist võivad meie valla elanike jaoks olulised objektid, nagu kergliiklustee, kool, rahvamaja ja raamatukogu, jääda investeerimistegevusest hoopis välja.

1. Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukavasse:
Töötanud läbi nii 2014. aastal kinnitatud Albu valla arengukava 2011-2017 tekstilise osa ning avalikustatud arengukava 2011-2018 muutmise eelnõu, on meiepoolne ettepanek muuta arengukava teksti selliselt, et pärast muudatuste sisseviimist oleks arengukava terviktekst loogiline ja üheselt arusaadav. Selleks::
 • kõikide uuendatud tabelitega koos täiendada ja korrigeerida ka tabeli sisu selgitavat teksti;
 • uuendatud tabelid kajastagu sama perioodi 2011-2014, v.a tabel nr 5 ettevõtlus, mis on perioodi 2010-2014 kohta;
 • uuendada ka joonised;
 • täienda 6. peatükki “Majandus ja eelarve” töötust puudutava informatsiooniga. Kui suur on töötuse tase täna? Kas on pikaajalised või ajutised? Kui palju meil on valla territooriumil töökohti ja kui palju on tööandjaid? Kui suur tööealistest inimestest töötab väljaspool valda, maakonda?
 • arengukava muutmise eelnõus olev info teenistujate koosseisu muutmise kohta peaks olema  10. peatükis  “Sotsiaalne kaitse ja tervishoid, mitte 11. peatükis “Vaba aeg, kultuur ja religioon”.
 • kuna arengustrateegia lähtub hetkeolukorrast, siis halduspiiride muutmise alapeatüki lisamiseks tuleks ka olukorra kirjeldust täiendada halduskorralduse peatükiga, kus tuua ära asjade kulg, millal tehti ettepanek Ambla vallale, milline vastus saadi ja millised on olnud arengud; millal tegi Järva-Jaani vald ettepaneku ja kuidas ja millal volikogu sellel vastas; Paide linna ettepanek ja selle kulg.

2. Ettepanekud Albu valla 2011-2018 arengukava tegevuskavasse:

Valla teed
Kergliiklusteede vähesus, liiklusohutus
Kergliiklusteed rajatud, ohutu liiklemine
Kergliiklusteede rajamine (Kaalepi-Aravete, Kaalepi-Albu, Albu-Lehtmetsa, Männi pikendus)
vallavanem
2012-2018
KOV; RIIK
Kodanike seisukohast on oluline Ahula-Aravete kergliiklustee rajamine.
Inimesed käivad Aravetel – poes, arsti juures, apteegis, koolis, huviringides ja ka tööl. Tihti on sellel teel ka lapsed jalgratastega, kuid maanteel on kiire ja tihe liiklus. Inimesed tunnevad, et nad on hoitud, kui on keeranud ära nn. KETE teele. Kõige enam kasutatav lõik ja hädavajalikum on Ahula - Aravete.
Kodanikud on valmis koguma allkirju ja tegema vajaliku selgituskirja Maanteeametile ja EASile, kui nende poolt peetakse olulisemaks tee järjest ehitamist. Valla poolt on kergliiklustee Seidla-Ahula lõigu rajamine suur väljaminek, kuid kodanike jaoks ei ole see esmajärguline.

Turism
Terviseliikujatel puudub jalgrataste hoiukoht
Ehitatud jalgrataste hoiukohad
Jalgrattahoidjad ühiskondlike hoonete juurde, koostöös ettevõtetega, nende soovil ühtne lähenemine ka nende hoonetele (ühistellimus on soodsam)
Abivallavanem
2012-2016
KOV, PROJEKTID
Albu rahvamaja ja noortekeskuse juurde oleks hädasti vaja jalgrattahoidjat, kuna inimesed toetavad oma jalgrattad vastu maja seina, mis rikub seina krohvi.

Sotsiaalkeskkond
Vallal puudub sotsiaaleluruum
Sotsiaalmaja
Albus 4 korteriga elamu renoveerimine sotsiaalmajaks
Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik
2012-2018
PROJEKTID
Tegevust ei saa lihtsalt arengukavast välja arvata, tuleks juurde märkida „tegevus peatatud“ on Hoolekeskuse rajamise punkti juures (PS:  ettepanekute versioonis on nimetatud punkti juurest läinud kaduma „tegevus peatatud“). Tegevuse peatamise põhjused peaksid olema ära toodud arengukava tekstilises osas.

Kultuur ja sport
Rahvamajades ei toimu kohalikele suunatud üritusi
Rahvamajad on aktiivses kasutuses ning toimuvad regulaarsed üritused
Koostöös kogukonnaga töötada välja aasta ürituste kalender ning luua uued kogukonna traditsioonid
Albu Rahvamajade juhataja
pidev
KOV PROJEKTID
Juba aastaid on vallakodanikud kurtnud, et varem toimunud kohalikele elanikele suunatud üritused- ettevõtmised on kadunud, see kajastub ka valla eelarves – kultuuri valdkonna eelarve on proportsionaalselt suur, kuid sellest suurem osa on mõeldud suurprojektide tarbeks.

Looduskeskond
Jäätmekäitluse kohta info puudumine
Info jäätmekäitlusest on kättesaadav kõigile valla kodanikele
Lisada valla kodulehele vallas jäätmekäitluse võimalused ning lingid koostööpartneritele
Keskkonnaspetsialist
2016
KOV
Täna ei ole kodanikul võimalik saada infot prügiveo korralduse kohta. Kõigi nelja teenuse pakkuja kodulehel on väide, et Albu vald ei ole nende teeninduspiirkonnas.3. Ettepanekud Albu valla eelarvestrateegiasse 2016-2019

 • Kaalepi-Seidla–Ahula-Aravete kergliiklustee ehitus

Kodanike seisukohast on oluline Ahula-Aravete kergliiklustee rajamine.
Inimesed käivad Aravetel – poes, arsti juures, apteegis, koolis, huviringides ja ka tööl. Tihti on sellel teel ka lapsed jalgratastega, kuid maanteel on kiire ja tihe liiklus. Inimesed tunnevad, et nad on hoitud, kui on keeranud ära nn. KETE teele. Kõige enam kasutatav lõik ja hädavajalikum on Ahula-Aravete.
Kodanikud on valmis koguma allkirju ja tegema vajaliku selgituskirja Maanteeametile ja EASile, kui nende poolt peetakse olulisemaks tee järjest ehitamist. Valla poolt on kergliiklustee Seidla-Ahula lõigu rajamine suur väljaminek, kuid kodanike jaoks ei ole see esmajärguline.

 • Hajaasustuse programm

Järgmise aasta toetussumma on sama mis sellel aastal. Kui palju esitati taotlus, mille järgi saab hinnata programmi tegelikku vajadust? Ettepanek suurendada summat vastavalt vajadusele.

 • Albu Põhikooli energiasäästumeetmete projekteerimine ja ehitus

Projekteerimisega alustada juba sellel aastal, võimalusel lõpetada töödega 2017. aastal.

 • Ahula rahvamaja renoveerimine

Ahula rahvamaja siseinterjöör vajab hädasti parandamist, külaelanikud ütlevad, et nad lihtsalt ei taha rahvamaja kasutada, kuna keskkond ei ole meeldiv. Ettepanek on tööd teostada praegu kehtiva eelarvestrateegia kohaselt 2016.aastal.

 • Lisada - Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine

Albu valla arengukava tegevuskavas on  ette nähtud Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine, kuid see puudub eelarvestrateegias. Ettepanek lisada eelarvestrateegiasse investeeringuobjektide (vaba aeg, kultuur, regioon) hulka Ahula raamatukogu ruumide renoveerimine ja näha need tööd ette inveseeringuobjektide eelarve tabelis 2016. aasta eelarves.Valimisliit Ühtlane Areng

10.oktoober 201524 september 2015

Vallavolikogu protokollid

Vallakodanikele, kes otsivad volikogu protokolle - vaadake valla kodulehelt dokumendiregistrit.

Teiste dokumentide hulgas on nähtav ka vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne, kus on hulgaliselt tähelepanekuid ja ettepanekuid vallavalitsuse tegevuseks. 

24.09.2015 Vallavanema umbusaldamise algatuse avaldus

Avaldus umbusalduse algatamiseks Albu vallavanem Kalju Kertsmikule

Käesolevaga algatame umbusalduse avaldamise Albu vallavanemale Kalju Kertsmikule.
Umbusaldamise ajendiks on  Albu Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsuse nr 30 „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ täitmata jätmine. Eelpool nimetatud otsusega otsustati korraldada 05. septembrist kuni 19. septembrini 2015 Albu valla arengukava 2011-2018 tegevuskava muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu avalik väljapanek vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel ning avalikustada avaliku väljapaneku teade valla veebilehel ja infolehes Kodukaja. Albu Vallavalitsus avaliku väljapaneku teadet ei avaldanud ja eelnõud pandi veebilehele alles 18. septembril.  Samuti sai 27. augusti volikogu istungil vallavanema tähelepanu juhitud asjaolule, et vallavalitsus pole korraldanud avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.
 Lähtudes eeltoodust on Albu vallavanema poolt juhitud vallavalitsus jätnud täitmata Albu Vallavolikogu 27.08.2015 otsuse nr 30 ning ühtlasi rikkunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015108 § 372 sätestatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja avalikustamise ning haldusmenetluse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008 § 46–50 sätestatud avatud menetluse nõudeid.

Lisaks sellele toome esile järgmised puudused Albu vallavalitsuse töö juhtimises ja töö korraldamises:

·         Albu valla üldplaneering algatati Albu Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsusega nr 30. Senini (peaaegu 10 aastat) ei ole valla üldplaneeringut  volikogule heakskiitmiseks esitatud.
·         Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse tegevuse juhtimiseks ei ole alates 2009. aasta märtsikuust ametisse nimetatud juhatajat, vaid on kohusetäitja.
·         Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavad otsuste ja määruste eelnõud on sageli sisuliselt läbi mõtlemata ning normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed.
·         Valla veebilehte ei hoita aktuaalsena. Sel aastal on täitmata avaliku teabe seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033 § 28 nimetatud kohustused. Samuti ei täideta enam Albu valla põhimääruse https://www.riigiteataja.ee/akt/428112011001 § 5 lõikes ettenähtud volikogu määruste avalikustamise nõuet.
·         Vallavanem ei vastanud tähtaegselt  27. augusti 2015 volikogu istungil esitatud arupärimisele. Albu valla põhimääruse § 3 lõike 3 kohaselt esitatakse kirjalik vastus 10 tööpäeva jooksul volikogu esimehele, kes edastab selle arupärimise esitajale. Vastus arupärimisele allkirjastati ja esitati volikogu esimehele alles 21. septembril 2015.
·         Vallavanema ebaeetiline käitumine alluvate suhtes, mille tõttu on vallavalitsuse ametnikud pidanud kas töölt „omal soovil“ lahkuma või ajutiselt töölt eemal viibima.

Arvestades eeltoodud asjaolusid oleme seisukohal, et Albu vallavanem Kalju Kertsmik ei  tule toime Albu valla ja vallavalitsuse juhtimise ning töö korraldamisega ning on kaotanud vallavolikogu opositsiooni ja vallakodanike usalduse. Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 teeme ettepaneku Albu vallavanema Kalju Kertsmiku umbusaldamiseks. Palume volikogu esimehel lülitada umbusalduse avaldamine järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.

Lugupidamisega

Ester Valdvee

Aune Suve-Kütt

Hirvo Rannu

Tanel Liiva

24. septembril 2015


Arupärimise vastus


27.08.2015 Arupärimine vallavanemaleHr Kalju Kertsmik                                        
Albu vallavanem                                                                              

ARUPÄRIMINE

Albu vallasekretäri töökoormuse muutmine

Albu vallavanema 14.08.2015 käskkirjaga nr 19-k on muudetud vallasekretäri Maris-Saara Malbe töökoormust tagasiulatuvalt alates 1. augustist  1 ametikohalt 0,25 ametikohani. Albu Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruses nr 6 „Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamine“ on ette nähtud täiskoormusega vallasekretäri koht. Seoses eeltooduga ja tundes muret valla haldussuutlikkuse pärast palume Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1)      Miks on vallasekretäri õigusi kitsendav käskkiri välja antud tagasiulatuvalt?
2)      Miks määrati vallasekretäri koormuseks ainult 0,25 kohta? Käskkirja põhjendavas osas toodud tööaeg annab Maris-Saara Malbe seniseks töökoormuseks 0,75 kohta. Samas pole dokumendiregistris käskkirja vallasekretäri töökoormuse eelneva vähendamise kohta.
3)      Kuidas on võimalik 0,25 koormusega täita kõiki vallasekretärile seadustega ja Albu valla põhimäärusega pandud kohustusi ning ametijuhendis nimetatud teenistusülesandeid?
4)      Kuidas tagatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude vastavus teistele õigusaktidele ja haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele?
5)      Kuidas on korraldatud õigusabi andmine volikogu ja vallavalitsuse liikmetele, ametnikele ning hallatavate asutuste juhtidele?
6)      Kuidas on vallasekretäri töö korraldatud (tööaeg, vallavalitsuse ja valimiskomisjoni töö, kodanike vastuvõtt jms)?
7)      Kuna käskkirjas palka pole mainitud, siis kas võib eeldada, et vallasekretäril on täiskoha palk?
8)      Millest tekib lisatöö? Albu Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 6 § 4 järgi makstakse lisatasu täiendavate ülesannete eest, mis ei ole sätestatud ametniku ametijuhendis või mille täitmine tingib teenistuja olulise töökoormuse suurenemise.
9)      Kas vallavalitsus hüvitas käskkirja põhjendavas osas mainitud vallasekretäri sõidukulud 200 eurot kuus?

 
Palume arupärimisele vastata kirjalikult ning suuliselt järgmisel volikogu istungil.


VL Ühtlane Arengu nimel:


Ester Valdvee


Aune Suve-Kütt
27.august 2015