30 oktoober 2013

17.10.2013 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Albu valla kodanik Teele Roosimägi võttis kuulajana osa Albu Vallavolikogu 17.10.2013 istungist, et saada mõningast ülevaadet seal toimuvast.

Istungil olid kohal volikogu esimees Jüri Kommusaar ja liikmed Vello Niinsalu, Marika Tamtik, Maiu Mäe, Vello Kleitsman, Aare Kabel, Arno Luuk, Ilmar Udam, Ester Valdvee. Puudu oli 2 liiget.
Istungist võtsid osa ka vallavanem Kalju Kertsmik, vallasekretär Ahti Randmere, sekretär-asjaajaja Ene Ott ja teatud eelnõusid käisid tutvustamas abivallavanem Taemar Pai ja maanõunik Helve Saar.

Istung algas kell 13.05 volikogu esimehe tervitusega, mille järel ta palus mul ennast tutvustada. Tundub, et minu kohalolek tekitas ka mõningast ärevust, sest tavapäraselt neil kuulajaid ei käi.

Enne päevakorra kinnitamist küsis Ester Valdvee sotsiaal-ja lastekaitsenõuniku Diana Kuusemaa pöördumise kohta, ning uuris, kas antud küsimus samuti arutlusele võetakse. Ilmar Udam soovis teada, kas Ambla SK kiri on vallavalitsusse jõudnud ja kas seda arutatakse.

Seoses Diana pöördumisega, milles ta palus volikogul anda seisukoht vallavanema Kalju Kerstmiku ebaeetilisele käitumisele, selgitas volikogu esimees Jüri Kommussaar, et pöördumine jõudis temani teisipäeval ja tutvuda jõudis ta sellega kolmapäeval, pöördumise edastas ta ka Kalju Kertsmikule. Antud hetkeks oli selge vaid see, et vallavanem soovib pöördumisele vastata ja lubas seda teha järgmise nädala lõpuks, ehk 25 oktoobriks. Pöördumist antud istungil arutamisele ei võetud.
Ilmar Udami päringu peale seoses SK Ambla kirjaga teatas sekretär Ene Ott, et avaldus/pöördumine toodi vallavalitsuse kantseleisse lõuna ajal, see ei olnud adresseeritud volikogule ja avaldust ei ole ka kellelegi veel saadetud.

Istungi päevakord:

  1. Albu valla arengukava 2011-2016 muutmine ja täiendamine
Volikogu esimees selgitab, et kolmapäeval toimus arengukava avalik arutelu kus parandusettepanekuid arutati. Parandusettepanekuid esitas Valimisliit Ühtlane Areng.
Olgu öeldud, et kõik Valmimisliit Ühtlane Areng poolt tehtud ettepanekud lisati valla arengukava tegevuskavasse.
Natuke täpsustan paari küsimust ja selle arutelu:
Näiteks küttis kirgi arutelu vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja ühistegevuste kättesaadavusest. Nimelt leidis valimisliit, et kooli eelarvesse tuleks ette näha vahendid, et kõigil lastel oleks võrdsed võimalused ühistegevustest (teatrikülastused, matkad, laagrid jms) osavõtmiseks olenemata vanemate võimalustest. Kahjuks on peresid, kelle lastel ei ole võimalik teatrikülastuseks anda lapsele bussirahaks mõnda eurot, mistõttu laps ei saa üritusest osa võtta. Lapsi tuleks väärtustada maast madalast ja võimaldada neile ühistegevusi kollektiiviga.     Jõuti kokkuleppele, et antud antud küsimus tuleb määrusega reguleerida.
Marika Tamtik, Ahula Lasteaed-Algkooli direktor selgitas, et Ahulas selleks vajadust ei ole, kuid teab, et Albu pool võib selline probleem olla. Arvas, et antud võimalus peaks eelarves olema. Peresid, kellel selliseid probleeme võib olla teatakse nii väikeses kohas ja koolis kindlasti.
Vello Kleitsman ütles, et lapsevanemad saavad ju lasterahasid, miks seda ei kasutata.
Marika Tamtik selgitas, et lasteraha on vaid 19 eurot.
Volikogu jõudis pärast pikka vaidlust siiski üksmeelele, et antud ettepanek tuleb tegevuskavasse lisada ja lastele ühistegevuste ja huvitegevuste jaoks vahendid kooli eelarves ette näha.

Hooldekodu asukoha kohta oli arutelu, et mõistlik oleks ehitada see kohta, kus on sellele parem juurdepääs ka ühistranspordiga, oleks lähedal kauplus jms. Ester arvas, et asukohana oleks parem Rakvere-Sõmeru maantee vahetuslähedus. Hooldekeskuse asukoha küsimust tuleb kindlasti veel tõstatada ja enne ehitamist arutada.
Samuti juhtis Ester tähelepanu, et tegevuskavas ei ole pandud prioriteete, vaid on loetletud vaid probleemid ja võimalikud lahendused.

  1. Albu valla eelarvestrateegia 2014-2017
Ettepanekud eelarvestrateegiale esitas Valimisliit Ühtlane Areng.
Ester kandis valimisliidu muudatusettepanekud ette:
1.      Seidla-Aravete kergliiklustee ehitus: antud kulu on vallale  koormav. Tee ehitamine ei ole kohaliku omavalitsuse (KOVi) kohustus kohaliku omavalitsus korralduse seaduse § 6  lg 1 ja 2 järgi. Maksumus on suur.
2.      Valgehobusemäe II etapp: valla maksumaksjale suur koormus. Mis saab maksumaksja tagasi?
3.      Hooldekeskuse ehituse juures tuleks välja jätta asukoht Järva-Madise.
Antud muudatusettepanekutest jäi eelarvestrateegiast välja vaid hooldekeskuse asukoht Järva-Madise.  Muu jäi samaks.

3.    Õppimisega seotud kulutuste hüvitamise korra muutmine
Antud küsimust arutati haridus-ja kultuurikomisjonis. Sõna võtsid Marika Tamtik, Ester Valdvee, Kalju Kertsmik, Aare Kabel, Ahti Randmere, Jüri Kommusaar.
Peale vaidlusi otsustati eelnõu tagasi lükata ja haridus- ja kultuurikomisjonil valmistada ette määruse uus terviktekst.

4.    JOL eelarve liikmemaksu suuruse muutmine.
Eelnõud tutvustas vallavanem, küsimusi küsis Ester Valdvee.
Kinnitati esitatud eelnõu volikogu otsusena.

5.     Kohalike teede nimekirja muutmine
Eelnõud tutvustas maanõunik Helve Saar. Sõna võtsid Ester Valdvee ja Vello Niinsalu.
Kinnitati esitatud eelnõu volikogu otsusena.

6.    Lubade andmine riigihangete korraldamiseks.
Eelnõud kandis ette Taemar Pai. Sõna võtsid Ester Valdvee, Kalju Kertsmik, Aare Kabel.
Parandati mõningad kirjavead ja eemaldati valed või kehtetud otsuste andmise alused, kuid eelnõud võeti vastu volikogu otsustena.

7.  Garaazide korteriomandi seadmine.
Eelnõu kandis ette Taemar Pai. Sõna võtsid Aare Kabel, Ester Valdvee, Jüri Kommusaar, Ilmar Udam.
Parandati mõningad kirjavead, selgitati, mis garaažiboksidest edasi saab ja eelnõu võeti vastu volikogu otsusena.
Peale antud volikogu päevakorras olevate küsimuste arutelu kutsus volikogu esimees volikogu liikmed ka tordile ja kohvile.

Mina lahkusin, kuid sain siiski istungil viibimisest ettekujutuse, kuidas volikogus asjad praegu käivad. Jäi mulje, et osa istungil viibijaid käivad kohal vaid käetõstmiseks, osa ei ole rahul, et küsimusi esitatakse ja sellega „aega viidetakse“ ning osa on aktiivsed ning pädevad isikud, kes hoolivad sellest, mis ja kuidas vallast saab.

Usun, et palju saaks paremini teha. 

ISTUNGIST PIKEMALT

21 oktoober 2013

MEIE VÕITSIME VALIMISTEGA ÜHE KOHA VOLIKOGUSSE LISAKS

Aitäh kõigile neile 200 Albu valla kodanikule, kes otsustasid Albu vallas toetada meie kodanikukeskset ja avatud juhtimisstiili.

Valimisliit "Ühtlane Areng" võitis ühe lisa koha volikogusse.
2013 aasta kohalike omavalitsuste valimisel osales Albu valla 1050 valimisõiguslikust inimesest vaid 594 inimest, mis on 56,57 %. Osalus ei ole just eriti suur.
Täpse ülevaate saate Vabariigi valimiskomisjoni kodulehelt http://kov2013.vvk.ee/detailed_0129.html
Meid hakkavad esindama:
Ester Valdvee - keda usaldas volikogusse 47 inimest,
Hirvo Rannu - keda usaldas volikogusse 36 inimest,
Aune Suve-Kütt - keda usaldas volikogusse 25 inimest,
Tanel Liiva - keda usaldas volikogusse 24 inimest.

Samuti said kõik teised valimisliidu liikmed kodanike poolt häältega tunnustatud - Claire Miljukova - 19 häält, Heikki Ubaleht - 15 häält, Janno Rodendau - 15 häält, Teele Roosimägi - 7 häält, Kristjan Sommer - 6 häält ning Sirle Gunin - 6 häält.

Meil on heameel ka noorte pärast, kes said volikogusse Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit nimekirjas - Anita Homin ja Jaak Madison.

Kujunduslikult öeldes jäi sellelgi korral jäme ots taas nimekirjale, mida sellel korral nimetati Erakond Isamaa ja Res Publica Liit. Sellest hoolimata soovime anda endast parima, et Albu vallas kaasataks rohkem kodanikke ja allasutusi väljaspoolt volikogu arutelude ja otsuste juurde.

Kuna ka naabervallas, Amblas, said valimisvõidu Järvamaa meelsed, siis teema, mida ei ole tahetud arutada, saab uue hoo. Valdade liitumine on selge tulevik, vaevalt keegi usub, et Albu vald jääb siia üksikuks väikeseks saarekeseks teiste suurte liitomavalitsuste kõrval. Meil tuleb pidada sõbralikke läbirääkimisi ning seista selle eest, et meie kodanikud vaid võidaks sellest, mitte ei kaotaks.

Jõudu ja edu alustatud teel!