24 september 2015

Vallavolikogu protokollid

Vallakodanikele, kes otsivad volikogu protokolle - vaadake valla kodulehelt dokumendiregistrit.

Teiste dokumentide hulgas on nähtav ka vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne, kus on hulgaliselt tähelepanekuid ja ettepanekuid vallavalitsuse tegevuseks. 

24.09.2015 Vallavanema umbusaldamise algatuse avaldus

Avaldus umbusalduse algatamiseks Albu vallavanem Kalju Kertsmikule

Käesolevaga algatame umbusalduse avaldamise Albu vallavanemale Kalju Kertsmikule.
Umbusaldamise ajendiks on  Albu Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsuse nr 30 „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ täitmata jätmine. Eelpool nimetatud otsusega otsustati korraldada 05. septembrist kuni 19. septembrini 2015 Albu valla arengukava 2011-2018 tegevuskava muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu avalik väljapanek vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel ning avalikustada avaliku väljapaneku teade valla veebilehel ja infolehes Kodukaja. Albu Vallavalitsus avaliku väljapaneku teadet ei avaldanud ja eelnõud pandi veebilehele alles 18. septembril.  Samuti sai 27. augusti volikogu istungil vallavanema tähelepanu juhitud asjaolule, et vallavalitsus pole korraldanud avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.
 Lähtudes eeltoodust on Albu vallavanema poolt juhitud vallavalitsus jätnud täitmata Albu Vallavolikogu 27.08.2015 otsuse nr 30 ning ühtlasi rikkunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015108 § 372 sätestatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja avalikustamise ning haldusmenetluse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008 § 46–50 sätestatud avatud menetluse nõudeid.

Lisaks sellele toome esile järgmised puudused Albu vallavalitsuse töö juhtimises ja töö korraldamises:

·         Albu valla üldplaneering algatati Albu Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsusega nr 30. Senini (peaaegu 10 aastat) ei ole valla üldplaneeringut  volikogule heakskiitmiseks esitatud.
·         Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse tegevuse juhtimiseks ei ole alates 2009. aasta märtsikuust ametisse nimetatud juhatajat, vaid on kohusetäitja.
·         Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavad otsuste ja määruste eelnõud on sageli sisuliselt läbi mõtlemata ning normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed.
·         Valla veebilehte ei hoita aktuaalsena. Sel aastal on täitmata avaliku teabe seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033 § 28 nimetatud kohustused. Samuti ei täideta enam Albu valla põhimääruse https://www.riigiteataja.ee/akt/428112011001 § 5 lõikes ettenähtud volikogu määruste avalikustamise nõuet.
·         Vallavanem ei vastanud tähtaegselt  27. augusti 2015 volikogu istungil esitatud arupärimisele. Albu valla põhimääruse § 3 lõike 3 kohaselt esitatakse kirjalik vastus 10 tööpäeva jooksul volikogu esimehele, kes edastab selle arupärimise esitajale. Vastus arupärimisele allkirjastati ja esitati volikogu esimehele alles 21. septembril 2015.
·         Vallavanema ebaeetiline käitumine alluvate suhtes, mille tõttu on vallavalitsuse ametnikud pidanud kas töölt „omal soovil“ lahkuma või ajutiselt töölt eemal viibima.

Arvestades eeltoodud asjaolusid oleme seisukohal, et Albu vallavanem Kalju Kertsmik ei  tule toime Albu valla ja vallavalitsuse juhtimise ning töö korraldamisega ning on kaotanud vallavolikogu opositsiooni ja vallakodanike usalduse. Tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 46 teeme ettepaneku Albu vallavanema Kalju Kertsmiku umbusaldamiseks. Palume volikogu esimehel lülitada umbusalduse avaldamine järgmise vallavolikogu istungi päevakorda.

Lugupidamisega

Ester Valdvee

Aune Suve-Kütt

Hirvo Rannu

Tanel Liiva

24. septembril 2015


Arupärimise vastus


27.08.2015 Arupärimine vallavanemaleHr Kalju Kertsmik                                        
Albu vallavanem                                                                              

ARUPÄRIMINE

Albu vallasekretäri töökoormuse muutmine

Albu vallavanema 14.08.2015 käskkirjaga nr 19-k on muudetud vallasekretäri Maris-Saara Malbe töökoormust tagasiulatuvalt alates 1. augustist  1 ametikohalt 0,25 ametikohani. Albu Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruses nr 6 „Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamine“ on ette nähtud täiskoormusega vallasekretäri koht. Seoses eeltooduga ja tundes muret valla haldussuutlikkuse pärast palume Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1)      Miks on vallasekretäri õigusi kitsendav käskkiri välja antud tagasiulatuvalt?
2)      Miks määrati vallasekretäri koormuseks ainult 0,25 kohta? Käskkirja põhjendavas osas toodud tööaeg annab Maris-Saara Malbe seniseks töökoormuseks 0,75 kohta. Samas pole dokumendiregistris käskkirja vallasekretäri töökoormuse eelneva vähendamise kohta.
3)      Kuidas on võimalik 0,25 koormusega täita kõiki vallasekretärile seadustega ja Albu valla põhimäärusega pandud kohustusi ning ametijuhendis nimetatud teenistusülesandeid?
4)      Kuidas tagatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude vastavus teistele õigusaktidele ja haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele?
5)      Kuidas on korraldatud õigusabi andmine volikogu ja vallavalitsuse liikmetele, ametnikele ning hallatavate asutuste juhtidele?
6)      Kuidas on vallasekretäri töö korraldatud (tööaeg, vallavalitsuse ja valimiskomisjoni töö, kodanike vastuvõtt jms)?
7)      Kuna käskkirjas palka pole mainitud, siis kas võib eeldada, et vallasekretäril on täiskoha palk?
8)      Millest tekib lisatöö? Albu Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 6 § 4 järgi makstakse lisatasu täiendavate ülesannete eest, mis ei ole sätestatud ametniku ametijuhendis või mille täitmine tingib teenistuja olulise töökoormuse suurenemise.
9)      Kas vallavalitsus hüvitas käskkirja põhjendavas osas mainitud vallasekretäri sõidukulud 200 eurot kuus?

 
Palume arupärimisele vastata kirjalikult ning suuliselt järgmisel volikogu istungil.


VL Ühtlane Arengu nimel:


Ester Valdvee


Aune Suve-Kütt
27.august 2015