19 september 2013

VALIMISLIIT SAI SÕNA ETV2

ETV2 on andnud kõigile soovijatele võimaluse saada sõna valimiste teemal. Täna oli kord Järvamaa kandidaatidel. Vara hommikul sai meie esindajana sõna Hirvo Rannu. Kes soovib Hirvot vaadata-kuulata kasutage linki: http://etv2.err.ee/videod/4b50ed13-f2c5-4544-9aba-1807b1c73652

Kes kuulata ei saa - saab lugeda, millest ta räägib:

Valimisliit ÜHTLANE ARENG tunnustab ja hindab Albu vallas seni tehtut. See on loonud head eeldused edasiseks arenguks. Kuid me näeme, et tegevus- ja arenguruumi on veel igas valdkonnas.
Valla kestva arengu tagamiseks on vaja teadlikumalt kasutada siinseid erilisi ressursse: looduskeskkonda ja kultuuri, aga eelkõige inimesi.  
Albu vald on tervik, valla juhtimine peab lähtuma põhimõttest, et iga inimene soovib end tunda olulise ja vajalikuna.

Peame oluliseks ausat, avatud ja arusaadavat valitsemisstiili ning otstarbekat rahakasutust. Aruteludes ja otsustamises on iga osaleda sooviva inimese hääl oluline. Et püsiks huvi kaasa lüüa ja rääkida, tuleb tublisid ja hakkajaid inimesi ideede elluviimisel innustada, vajadusel aidata ja hiljem kindlasti tunnustada.

Üheskoos tegutsedes ja üksteist toetades loome ühtse tugeva kogukonna. Soovime kaasata tegevustesse ka vallast lahkunud inimesi.

Toetame ettevõtlust, teeme koostööd oma ning naabervalla ettevõtjatega, et luua ettevõtjatele soodne tegutsemiskeskkond. Nõustame asjaajamist, pakume ettevõtlus- ja koolitustoetust, suuname töötud vajalikule väljaõppele ja muud sarnast. Peame tähtsaks võrdsete võimaluste loomist kõigile ettevõtjatele. 

Meie elukeskkond on eriline, peame siin elamise väärtusi, inimesi ja ressursse hoidma. 
Näeme vajadust eakate soovidele vastava koduhooldusteenuse arendamiseks, mis võimaldab väärikalt vanaduspäevi enda kodus veeta.
Heade sotsiaalteenuste pakkumiseks teeme koostööd kolmanda sektoriga.

Lastele võrdsete arneguvõimaluste loomiseks teeme vähekindlustatud perede lastele huvitegevuse ja osalemise ühisüritustel kättesaadavaks. Soovime, et kõikidest meie lastest kasvaksid täisväärtuslikud ühiskonna liikmed.
Kvaliteetse hariduse andmiseks kasutame efektiivsemalt olemasolevaid ressursse ning loome õpilastele võimetele vastavaid tingimusi. 

Kultuuri-, turismi- ja spordivaldkonnas tihendame koostööd naabervaldadega. Pöörame enam tähelepanu oma valla elanikele suunatud ürituste korraldamisele ning soovime pakkuda valla allasutuste teenuseid kohalikele elanikele soodsamalt. 
Panustame võrdselt kõigi külade arengutesse ja tegevustesse.

Järgmise nelja aasta vältimatu teema on omavalitsuste liitumine. Aktiivsemalt tuleb pidada ühinemisläbirääkimisi naaberomavalitsustega, arutledes avatult ning kaasates kõiki huvigruppe.

Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Valimisliidu Ühtlane Areng nimekirjas on 10 tublit inimest.

17 september 2013

VALIMISLIIDU PROGRAMM

ALBU VALLA VOLIKOGU VALIMISED
20. oktoober 2013
VALIMISLIIT ÜHTLANE ARENG

Tunnustame ja hindame Albu vallas seni tehtut, mis on loonud head eeldused edasiseks arenguks. Samas näeme, et tegevus- ja arenguruumi on veel igas valdkonnas.

Valla kestva arengu tagamiseks on vaja teadlikumalt kasutada siinseid erilisi ressursse: looduskeskkonda ja kultuuri, aga eelkõige inimesi.
Albu vald on tervik, valla juhtimine peab lähtuma põhimõttest, et iga inimene soovib end tunda olulise ja vajalikuna.

Meile on oluline iga meie vallas elav inimene ning tema heaolu.

Peame tähtsaks, et meie lastest kasvaksid täisväärtuslikud ühiskonna liikmed.

Tõsisemalt tuleb otsa vaadata ees ootavale kohalike omavalitsuste ühinemisele. Protsess tuleks läbi viia avatult ning kõiki huvigruppe kaasates.

VALIMISLIIDU PÕHIMÕTTED JA EESMÄRGID:

 • Aus, avatud ja arusaadav valitsemine ning otstarbekas rahakasutus.
 • Vallaelanike huvid on esikohal.
 • Kvaliteetsed teenused kättesaadavaks kõigile.
 • Ettevõtluse arengu eelduseks on koolitatud inimesed.
 • Peame oluliseks külade ühtlast arengut. 
 • Kaasame aruteludesse ja otsustamisse kõiki valla elanikke ja ettevõtjaid, kellel on teemade vastu huvi ja soov kaasa rääkida.
 • Aitame kaasa omaalgatuslike ideede teostamisele.
 • Tunnustame ja innustame tublisid ja hakkajaid inimesi.
 • Üheskoos tegutsedes loome tingimused kogukonnatunde tekkimiseks.
 • Teeme koostööd naaberomavalitsustega kõigis eluvaldkondades.

VALIMISLIIT ÜHTLANE ARENG

TEEB EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

Majanduskeskkond, ettevõtlus ja turvalisus

 • Tunneme huvi, millega tegelevad mujale õppima ja elama asunud inimesed.
 • Leiame võimalusi, kuidas saame neid kaasata meie valla arengus ja tegevustes (ka siis, kui nad jätkuvalt eemal tegutsevad).
 • Toetame ettevõtlust, teeme koostööd enda ning naabervalla ettevõtjatega, et luua soodne tegutsemiskeskkond.  Nõustame asjaajamist, pakume ettevõtlus- ja koolitustoetust, suuname töötud vajalikule väljaõppele jne.
 • Loome võrdsed võimalused kõigile ettevõtjatele.
 • Viime läbi koolitusi naabrivalve piirkondade arendamiseks.
 • Koostöös naaberomavalitsustega korraldame parema ühistranspordi.

 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

 • Hoiame pikaajalisi töötuid tööharjutuses.
 • Arendame eakate vajadustest ja soovidest lähtuvat koduhooldusteenust, mis võimaldab väärikalt vanaduspäevi enda kodus veeta.
 • Koordineerime eakate tegevusi.
 • Märkame kõiki abivajajaid ning reageerime igale märkusele.
 • Toetame vähekindlustatud perede laste osalemist ühistegevustes (klassiekskursioonid, teatrikülastused jne).
 • Teeme huvitegevuse kättesaadavaks ka vähekindlustatud perede lastele.
 • Teeme perearstiteenuse kättesaadavamaks.
 • Jätkame koostööd kolmanda sektoriga, et tagada kvaliteetseid sotsiaaltöö teenuseid.
 • Propageerime tervislikke eluviise läbi erinevate programmide ja koolituste ning teeme terviseliikumise elanikele kättesaadavamaks.


Haridus ja noorsootöö

 • Kvaliteetse hariduse andmiseks kasutame efektiivsemalt olemasolevaid ressursse ning loome õpilastele võimetele vastavaid tingimusi.
 • Jätkame tugisüsteemide loomist haridusasutustesse (puuetega lastele tugiõpetaja lasteaias ning sotsiaalpedagoog koolis).
 • Soodustame haridusasutuste vahelist koostööd ja ühisüritusi.
 • Viime haridusprogrammidesse (koolis ja lasteaias) sisse kogukonna- ja majandusõppe.
 • Kaasame noorsootöösse noori vanuses 7-26 ning pakume vastavalt eale erinevaid programme ja tegevusi. Hoiame kontakti põhikooli lõpetanud noortega ja kaasame neid tegevustesse.
 • Korraldame töökasvatusprogramme.

Kultuur, külaelu, turism ja sport

 • Muudame valla allasutuste poolt pakutavad teenused kohalikele elanikele soodsamaks.
 • Pöörame enam tähelepanu oma valla elanikele suunatud ürituste korraldamisele.
 • Teeme koostööd naabervaldadega kultuuri-, spordi- ja turismiürituste korraldamisel ja arendamisel.
 • Rajame suurematesse küladesse uued mänguväljakud ning korrastame ja täiendame olemasolevaid.
 • Panustame võrdselt kõigi külade arengutesse ja tegevustesse.


Keskkond ja loodus

 • Võimaldame loodus- ja keskkonnaharidust noortele ja täiskasvanutele.
 • Arendame looduses liikumise võimalusi koordineeritult ja koostöös erinevate huvigruppidega.
 • Tutvustame valla loodus- ja kultuuripärandit.
 • Kaasates kogukonda parendame valla heakorda aastaringselt.Maal elamise muudavad meeldivaks kättesaadavad kvaliteetsed teenused, toimivad sotsiaalsed võrgustikud ja looduskeskkonna kvaliteet. Maal elamise muudab võimalikuks sissetuleku loomise eeldused ja maa kui ressursiga seotud ning mitteseotud tegevuste mitmekesistamine.

Maaelu arengu aruanne 2011


Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Küsimuste, ideede ning soovidega võib pöörduda meie poole:
Ester Valdvee 513 9984; Aune Suve-Kütt 529 0763


Kandidaat nr 101 ESTER VALDVEE

Sündinud: 1954. aastal Viljandis
Elukoht: Albu küla, olen Albu kandis elanud 1970. aastast
Haridus: Aravete 8-kl Kool, Tapa Keskkool, Eesti Põllumajanduse Akadeemia, kus omandasin metsamajanduse inseneri eriala
Töökogemus: kuni 1985. aastani töötasin Tammsaare metskonnas erinevatel ametikohtadel: raamatupidaja, metsatehnik ja abimetsaülem. Seejärel töötasin ligemale 16 aastat (1985 – 2000) Albu vallamajas – algul külanõukogu sekretärina ning 1993.aastast vallasekrtärina. Alates 2001.aastast on mu töökoht Jänedal põllumajandusministeeriumi hallatavas Maamajanduse Infokeskuses (endine Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus). Ametilt olen maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhtivspetsialist.
Tööalaselt olen end pidevalt täiendanud: valla- ja linnasekretäride koolitus, avalik haldus, majandusõigus, riigihangete korraldamine, asjaajamine,   projektijuhtimine, strateegiline planeerimine jne.
Vallavolikokku olen kuulunud aastast 2002.

Kuigi elutee on mind viinud tööle Jänedal, olen oma elupaigas ja mõtetes jäänud ikka truuks koduvallale. Eks ole minu praegune töögi maaeluvõrgustikus Eesti maaelu edendamine kõiki huvigruppe kaasates.

Põhitöö kõrvalt olen jäänud hinge ja südamega looduseinimeseks ja läbinud mitmeid looduse tundmise ja vahendamise kursusi. Kuulun Eesti Ornitoloogiaühingusse ja Eesti Orhideekaitse Klubisse, viimast olen juba kuus aastat ka eestvedanud. Oma loodusearmastust ja teadmisi olen jõudumööda rakendanud looduskaitses (füüsilisest isikust ettevõtjana teinud kaitsealuste taimede seiret ja inventuure  ning kaitsealade kaitsekorralduskavasid ja pärandkultuuri inventuuri Albu vallas) ning jaganud oma teadmisi loodusest ka teistega tehes loodusmatku ning linnulaulukoolitusi. Ikka olen seda tehes püüdnud põhitähelepanu pöörata oma kodukandi pärandi talletamisele ja inimeste, eriti noorte ja laste looduse-alasele harimisele. Volikogu liikmena olen alati suurt tähelepanu juhtinud nii sellele, et kaitstud oleks loodusobjektid ja kooslused, aga alati tähelepanu pööranud ka sellele, et inimest sealjuures ära ei unustataks. Loodusarmastus on viinud mind äratundmisele, et nii nagu looduses peab valitsema tasakaal, nii peab see olema ka ühiskonnas ning inimeste juhtimises. Nii ei karda ma ka vallavolikogus opositsiooni (vähemusse) kuuludes tuua välja otsuste erinevaid tahke ning mõjusid.

Usun, et mind aitab valla juhtimisse tasakaalustatuse toomisel ka minu perekogemus. Olles juba 38 aastat abielus ning üles kasvatanud kolm poega, on kompromisse teha ning lahendusi leida tulnud ohtralt. Mul on hea meel, et ka minu lastest ja lastelastest – neid on praeguseks juba 6 –  on kasvanud üksteist, loodust ja kodumaad väärtustavad inimesed.

Elu ei ole projekt ja elu kõige suuremad väärtused ei ole rahas mõõdetavad.

Kandidaat nr 102 AUNE SUVE-KÜTT

Sündinud: 30.07.1977 Viitna külas Lääne-Virumaal
Elukoht: Soosalu küla, alates 1999 aastast.

Haridus: keskharidus on omandatud Tamsalu Gümnaasiumis; kutseharidus: käsitöömeister-õmbleja erialal Pärnu Kodumajanduskoolis, museoloogia erialal Tallinna Kunstiakadeemias; kõrgharidus noorsootöö erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris 

Töökogemus: 1999-2006 Albu Vallavalitsus, noorsootööspetsialist 2004 aastal lisandus lastekaitsespetsialisti töökohustused. Kui Albu vallas oli koormus 0,5 kohta, töötasin 2 aastat ka Ambla vallas 0,5 kohaga noorsootööspetsialistina ning ühe aasta MTÜ Eesti Skautide Ühing projektijuhina.
2006-... SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja.


Albu valla ruum on terviklik ja iga inimene selles ruumis on oluline. Igaüks meist peab ennast siin hästi tundma päeval ja ööl, töö ajal ja puhkeajal. Olles Albu valla kodanik üle kümne aasta leian, et see kant on imeilus koht elamiseks. Siin on loodud head võimalused lastele lasteaias käimiseks ja põhihariduse omandamiseks ning huvialadega tegelemiseks. Vaba-aja veetmiseks on suuremates külades samuti loodud tingimused, mida tuleb osata sõbralikult kasutada ja teistega jagada. Millest mina tunnen puudust on kogukonna tundest ning soovist koos naabritega üheskoos midagi ära teha.

Olen ise astunud samme selle parandamiseks:
 • 2003. aastal sai loodud MTÜ Albu Noortekeskus, mis  2005. aastal Albus  ja 2006. aastal Ahulas renoveeris Euroopa Liidu rahade ja valla abiga noortele vaba aja veetmiseks omad ruumid. 
 •  12 aastat vedasin eest kohaliku skaudiliikumist pakkudes aastate jooksul mitmele sajale noorele skautlikke teadmisi ja kogemusi. 
 • 2004. aastast sai minust EELK Järva-Madise koguduse liige ja viimase 4 aasta jooksul olen olnud juhatuses abiks oma oskuste ja kogemustega.
 • Koos Kaja Kraaviga kutsusime 2010. aastal kokku segakoori, mille vanemaks on mind seniajani usaldatud. 
 • 2011. aastal olin üks neist algatajatest ja teostajatest, kes moodustasid MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmüts, mille kaudu on igal hakkajal  võimalik oma ideid teostada – hetkel on seda kasutanud Alburahva Teater, segakoor SINK SALE PROO, rahvatantsurühm „Kakerdaja” ning naisteklubi liikmed.
Tõsisemalt tuleb hakata tegelema ees ootavate kohalike omavalitsuste ühinemisega. Protsess tuleks viia läbi avatult ning kaasates kõiki huvigruppe.

Pean väga oluliseks inimeste omaalgatuse innustamist ja tunnustamist. Kui kellelgi on hea idee, mida on võimalik ja mõistlik teostada, siis tasub otsida teistelt tuge ning üheskoos jõuda eesmärgini.


Kandidaat nr 103 TANEL LIIVA

Sündinud: 03.06.1991

Elukoht: Põline Männi väikekoha kodanik. Kooli ja tööga seoses elanud väljas pool Albut.

Haridus: Keskhariduse omandasin Paide Ühisgümnaasiumis. Peale seda asusin õppima Tallinna Ülikoolis bioloogiat, mis on hetkel ka pooleli.

Töökogemus: Töökogemust on, väiksest peale olen tööga küll kokku puutunud, aga ametlikku käekäiku märkimisväärselt ei ole. Tegelenud olen erinevate töödega, alates administratsiooni töökohaga tennisekeskuses, lõpetades Ameerikas raamatute müümisega. Viimane on mu vaateid ja arvamusi kõige rohkem vast muutnud. „Kui sa teed seda mida koguaeg teinud oled, siis sa saad seda mida koguaeg saanud oled.” – Tony Robbins.

Kandidaat nr 104 JANNO RODENDAU

Sündinud: 23 juunil 1976 aastal Aravetel.
Elukoht: Albu küla. Albu valla elanik olen alates 2003 aastast.

Haridus:1996 aastal lõpetasin Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli agronoomia erialal.
Töökogemus: Töötan  Eesti Päästekeskuses,  Aravete komandos, varasemalt töötasin 10 aastat Roosna-Alliku Pakiautos meistrina.

Kuulun alates 1996 aastast Kaitseliitu, olen Kõrvemaa jahisektsiooni liige ühtlasi esindan ka Kõrvemaa jahisektsiooni volinikuna Järvamaa Jahindusklubis. Olen MTÜ Spordiklubi Vargamäe liige, mille kaudu esindan Albu valda jalgrattaspordis ja suusatamises.
Olen vabaabielus ning peres kasvab kolm last.

16 september 2013

Kandidaat nr 105 TEELE ROOSIMÄGI

Sündinud: 1985 aastal Aravetel.
Elukoht: Albu küla, alates 2009 aastast.

Haridus: Lõpetanud olen Noarootsi Gümnaasiumi ja 2012 aastal Tallinna Majanduskooli õigusteenistuse eriala. 


Töökogemus: Õpingute ajal töötasin Harju Maakohtus istungisekretärina ja hetkel töötan Kõue Vallavalituses maanõunikuna.

Albu valda kolisin oma perega 2009 aastal. Võtan osa kohaliku koorilaulu tegemistest ja armastan liikuda looduses.
Olles tööalaselt kokkupuutunud nii õigusvaldkonnaga kui ka kohaliku omavalitsuse ja volikogu tööga, tean kui oluline on, et rahvast esindaksid julged, pädevad ning teotahtelised inimesed.
Pean oluliseks, et Albu vallas tagataks kõigile elanikele võrdne võimalus ettevõtluseks ning külaliikumise arendamiseks. Soovin, et väärtustataks valla elanikke ja nende vajadusi kõigis eluvaldkondades ning et lastele ja noortele oleks tagatud turvaline kodutee ja mitmekülgsed õppimis- ja vabaaja veetmise võimalused.

Kui sul ei ole ükskõik, mis Albu vallast saab, tule valima.

Kandidaat nr 106 CLAIRE MILJUKOVA

Sündinud: 1 märtsil 1975 aastal Kehtnas.
Elukoht: Albu küla, Albu vald, Järvamaa. Albu valda asusin elama 2003 aastal. 

Haridus: Olen lõpetanud Olustvere Kõrgema Põllumajanduskooli agronoomia eriala ning 2008 aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari noorsootöö erialal. 2009 aastal läbisin täiendkoolituse sotsiaaltöö erialal Tartu Ülikoolis.

Töökogemus: 2003 aasta sügisest asusin tööle Albu Põhikooli sekretär-huvijuhina, kus töötasin 2008 aastani. Hetkel viibin lapsehoolduspuhkusel, kuid alates 2008 aastast kuni tänaseni olen Albu Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusnõunik, kellena on soov ka jätkata.
Eelnevalt olen 8 aastat töötanud eraettevõtluses õmbleja ja klienditeenindajana.

Olen vabaabielus ja peres kasvab kolm last (Ingeri-Helena 16a, Õnnela 9a, Sädeli 1a)

Olen MTÜ Haridus- ja kultuuriseltsi „Üksmüts“ juhatuse liige.
Vabatahtlikuna olen aidanud teostada ja ellu viia erinevaid noorsootöö projekte Albu valla noortele, koostöös Ambla valla noorsootöötajaga oleme läbi viinud ühiseid koolitusi, õppepäevi ja üritusi Ambla ja Albu valla noortele. Olen Eesti Skautide Ühingu liige.
Sotsiaal- ja haridusnõunikuna töötades algatasin koostöö  MTÜ Süda-Eesti Sotsiaaltöökeskusega, mis aitas ellu viia majandusraskuste ajal erinevaid projekte lastevanematele ja töötutele.

Meie väikeses vallas on kõik inimesed noorest vanani olulised ja vajalikud. Pole tähtis tema staatus ega päritolu, tähtis on, et ta oleks kaasatud vastavalt oma soovil ja võrdselt teiste vallakodanikega meie ühiskonnas. Tänaseks loodud teenused ja võimalused peavad olema kättesaadavad kõigile. Lapsevanemana pean tähtsaks mitmekülgse huvitegevuse ja hea hariduse võimaldamist kodu lähedal, mis on kättesaadav kõigile lastele.

Kandidaat nr 107 SIRLE GUNIN

Sündinud: 17. augustil 1977 aastal Järvamaal Albu vallas.
Elukoht: Kaalepi küla. Albu vald Järvamaa
Haridus: Koolihariduse algustee sai alguse Albu Põhikoolist ja edasi kulges Rakvere Kutsekeskkooli
Töökogemus: Olen töötanud OÜ Preskosas meistrina. Hetkel olen kodune ja kasvatan oma kolme last.
Huvideks on kirjandus ja ühiskonnaelu.

Albu vallas olen elanud terve oma elu, siin on väga tore elada aga rohkem tuleks panustada noorte võimalustesse mitmekülgselt areneda. 
Vabatahtlikuna juhendan  Kaalepi külatoas noori, olen tegev Kaalepi näitetrupis "Kratt" ning aitan korraldada noortelaagreid ja väljasõite. 
Ärgem unustagem ka meie vanemaid inimesi kes juba täna vajavad abi ja toetust oma igapäevaelus.

Kandidaat nr 108 KRISTJAN SOMMER

Sündinud: Tallinnas
Elukoht: Albu küla. Alates 2004 aastast.

Haridus: olen õppinud Tallinnas Muusikakeskkoolis ja Soomes Lahti keskkoolis
Töökogemus: Ametilt olen alates tööealiseks saamisest olnud vahelduva edukusega ettevõtja, valdkondadeks toitlustus,ehitus,tööstus.

Kõik lapsepõlve suved sai veedetud Albus. Koht sai sedavõrd armsaks,et tekkis unistus maale kolimisest, mis täitus 9 aastat tagasi. Tahan julgustada inimesi mitte linna põgenema, vaid aitama kaasa oma kalli kodukoha
allesjäämisele ja arenemisele.  Minu südameasjaks on see, et ka maal oleks võimalik leida tasuvat tööd, tarbida kvaliteetseid teenuseid ning oleks huvitav ja inimväärne elu nii noortel kui eakatel.

Kandidaat nr 109 HIRVO RANNU

Sündinud: Kaalepi külas. 
Elukoht: Kaalepi küla,  Kaalepist lahkusin 1990. aastal ja tagasi tulin 2001. aastal. 

Haridus: Keskhariduse omandasin Aravete Keskkoolis ja kõrghariduse Eesti Põllumajandusülikoolis, mille lõpetasin diplomeeritud agronoomina. 

Töökogemus: Pärast ülikooli töötasin kaks aastat Raplamaal väikeses aiandis juhatajana ning neli aastat riigiametnikuna Taimetoodangu Inspektsioonis ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis. Viimased kaksteist aastat olen ajanud Kaalepis oma rida, toimetades isiklikus põllumajandusega tegelevas ettevõttes. 

Kuulun EELK Järva-Madise kogudusse ja olen hetkel koguduse juhatuse esimees. Vabal ajal tegelen seiklusspordiga ja laulan Albu segakooris Sink Sale Proo.

Kandidaat nr 110 HEIKKI UBALEHT

Sündinud: 8. augustil 1968 Tartus
Elukoht: Pullevere küla,

Haridus: olen lõpetanud Paide 3. Keskkool.Luua Kõrgem Metsakool, lõpetanud 1994. aastal.

Töökogemus: Olen olnud metsanduses tööl alates 1994-ndast aastast ja samast ajast ka Albu valla elanik.

Alguses Rava Metskonna metsnikuna ja sealt edasi erametsa konsultandina Albu vallas, ning veel meie naabervaldades.
Oma praeguse tööandja, Metsä Forest Eesti AS, juures olen olnud tegev 15 aastat.

Tegelikult kolisime siia elama Tallinnast, kus olin pereelu alustanud ja meile oli sündinud esimene poeg.
Tulin siia kindla eesmärgiga, luua oma lastele oma arusaama järgi võimalikult hea ja turvaline kodu.
See eesmärk on õnnestunud, Meil on kokku kolm poega, me elame omas kodus, mis asub omal maal.
Miks just Albu, täiesti juhuslik, siin lihtsalt õnnestus saada erialast tööd metsanduses. Arvan, et iga teine vald ja küla eestimaal oleksid samuti sobivad olnud aga siin ma nüüd olen ja pean seda kanti oma koduks.
Oluline ongi hoolida sellest mis on sinu ümber, nii inimestest, kui keskkonnast. Eestimaa on nii väike, et siin ei ole ruumi rivaalitseda naabriga, naaber vallaga, naaber maakonnaga.
Teenuseid ja hüvesid mida igapäevase elu korraldamiseks vajame on rumal raisata ning killustada. Nende peale kulub ju meie raha ja aeg.

Oleme oma perega siia tulnud selleks ,et jääda.

"Erapooletus: häda, ehk- hooletus!"
Nii on kirjutanud Juhan Liiv.

Sada aastat tagasi oli kõik samamoodi, kas teeme ise või oleme rahul sellega mida meile pakutakse.

12 september 2013

MEIE NIMEKIRI 2013 valimistel

10. septembril 2013 andis end kohalike omavalitsuste valimisel üles Valimisliidu Ühtlane Areng nimekirjas 10 inimest.

Meie nimekiri koos kandidaatide registeerimisnumbritega on järgmine:

nr. 101 Ester Valdvee
nr. 102 Aune Suve-Kütt
nr. 103 Tanel Liiva
nr. 104 Janno Rodendau
nr. 105 Teele Roosimägi
nr. 106 Claire Miljukova
nr. 107 Sirle Gunin
nr. 108 Kristjan Sommer
nr. 109 Hirvo Rannu
nr. 110 Heikki Ubaleht

Selle internetipäeviku kaudu anname esialgu teada oma valimisprogrammi eesmärkidest. Peale valimisi aga meie tegevusest volikogus.