27 aprill 2014

Aune Suve-Küti asemel on haridus- ja kultuurikomisjonis Vello Kleitsman

Kuna Aune Suve-Kütt peatas oma volitused Albu valla volikogus 1. augustini 2014 a, ei saanud ta olla enam haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees,
otsustas volikogu:

30. jaanuar 2014. a nr 4

Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimehe valimine


Volikogu liige Aune Suve-Kütt valiti volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks volikogu 07.11.2013. a otsusega nr 57. Valla valimiskomisjoni 20.01.2014. a otsusega nr 13 peatati Aune Suve-Küti avalduse alusel tema volitused volikogu liikmena kuni 1. augustini 2014. a, mistõttu on tekkinud vajadus valida haridus- ja kultuurikomisjonile uus aseesimees.
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20, § 47 lg 1, Albu Vallavolikogu 23. veebruari 2005.a. määruse nr 3 “Albu valla põhimäärus” § 6 lg 1 ja 3 ning lähtudes salajase hääletuse tulemustest,

Albu Vallavolikogu otsustab:

1.            Valida vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimeheks Vello Kleitsman.
2.            Otsuse peale on õigus esitada 30 päeva jooksul kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees
Selle otsusega lõppesid Aune volitused komisjonis.
Valimisliidu "Ühtlane Areng" ettepanek oli valida aseesimeheks Tanel Liiva, kes kuulub vallavolikogu haridus-ja kultuurikomisjoni ja  on ka volikogu liige ning Aune  Suve-Kütt arvata komisjoni lihtliikmete hulka.
Meie ettepanekut IRL ei arvestanud ning komisjonist arvati välja Aune Suve-Kütt, kes on SA A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel juhataja, MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmütsi juhatuse esimees, EELK Järva-Madise koguduse juhatuse liige, osaleb aktiivselt MTÜ Albu Noortekeskuse töös ning tihti kaasatud vallas toimuvate kultuuriürituste läbiviimisse. 
Lisaks eeltoodule laulab Aune  segakooris "SINK-SALE-PRO"  ja tantsib segarahvatantsurühmas "Kakerdaja"

Saame vaid tõdeda, et haridus- ja komisjonis Aune Suve-Küti asendamine Vello Kleitsmaniga on poliitiline otsus.
Kahju kui komisjonitöös ei saa osaleda isik, kes toetab igati Albu valla kultuuritegevust ja osaleb ka ise aktiivselt selles! 

23 aprill 2014

Omavalitsusreformi arutelu Albu mõisas 29. märtsil 2014

Omavalitsusreformi aruelu 29. märtsil 2014 Albu mõisas

Osavõtjaid koos külalistega 20. Vallajuhtidest olid kohal Albu vallavolikogu esimees Jüri Kommusaar ning Ambla vallavolikogu esimees Harri Lepamets ja vallavanem Rait Pihelgas.

Avasõnad ütles Ester Valdvee

Tere ja imeilusat kevadist laupäeva!

Tänase arutelu eesmärk on saada veidi selgemaks mõiste omavalitsusreform, mis on selle eesmärgid ja tagamaad ning ka see lahendab maapiirkondade olukord.
Haldusreformist on tõesti räägitud juba kakskümmend aastat. Kõik need aastat on halduskorralduse muutmine olnud poliitilises tõmbetuules. Oleme seda kartnud ja sellest teemast kui kuumast kartulist mööda käinud. Samas näeme, et elu meie kodukandis pole sugugi paremaks muutunud. Järjest on meile pakutavaid teenuseid vähemaks jäänud. Kas me saame selles ainult riiki süüdistada, et omavalitsuste tulubaas on väike, et lahendamata on riigi ja omavalitsuse vaheline ülesannete jaotus? Jätkuvalt  minnakse siit ära, sest nii armas kui see kodukant ka ei ole, ei rahulda ta inimeste põhivajadusi. Muidugi ei saa loodusseadustega võidelda nagu paar päeva tagasi president Ilves valdade ja linnade päeval ütles, kuid suurema omavalitsusena annaks nii mõndagi ära teha. Kasutada ära oma piirkonna eelised ja arendada neid valdkondi, kus on vajakajäämisi. Et ka need inimesed, kellele siin meeldib elada, tunneksid endid hästi ja  ehk tullakse siia ka oma kodu rajama.
Mõnel pool on selle osas ühtteist ka toimunud, aga kuidas on neil läinud? Kas see omavalitsuste liitumine on midagi, mida karta või midagi mille pärast samme seada?

Enne, kui hakata kohalikel inimestelt küsima, kas nad tahavad, et nende koduvald ühineks ühe või teise vallaga või üldse mitte, tuleks selgitada, mis on nende soovid ja vajadused ning kuidas saaks riik või vald muuta teenuste kättesaadavust lihtsamaks ja selgemaks.

Tänase päeva teemad:

1) Eesti omavalitsusreformi tagamaid ja põhimõtteid tutvustab siseministeeriumi omavalitsusreformi projektijuht Sulev Valner
2) Kolm haldusreformi läbi teinud omavalitsuse esindajat tutvustavad toimunud protsesse ning tulemusi:
- Türi valla näitel - vallavanem Pipi-Liis Siemann
- Suure-Jaani valla näitel - vallavanem Tõnu Aavasalu
- Viljandi valla näitel - vallavanem Ene Saar
3) Lühike ajuraju ja vestlus meie piirkonna võimalustest haldusreformi valguses.


1) Eesti omavalitsusreformi tagamaid ja põhimõtteid tutvustab siseministeeriumi omavalitsusreformi projektijuht Sulev Valner

2) Kolm haldusreformi läbi teinud omavalitsuse esindajat  tutvustavad toimunud protsesse ning tulemusi:

- Türi valla näitel - vallavanem Pipi-Liis Siemann
Kultuur ja sport ühendavad inimesi. Igas kohas oma „värk“ pikas perspektiivis edukas ei ole. Suure kooli õpetajad küsivad, miks nad sama vähe palka saavad, kui väikese kooli õpetaja. Haridustöötajatega (õpetajad, hoolekogu jm) arutada, proovida hakkama saada.  Rahalises mõttes oleks kasulikum lapsi vedada. Kabalas on kool selleks , et küla elus hoida (toetuspunkt).
Ei julgeta keerulisi küsimusi jutuks võtta. Kuid kui inimesed ikka ei tule eriti kultuurimajja, siis mõelda, kas avaliku raha panemine sinna on mõttekas.
Arengu planeerimisel mõelda pikalt ette (rohkem kui 4 aastat). Võtta ette eelarvestrateegia ja vaadata, mida selle eest saab. Numbrid ütlevad, mida suudame. Unistada on küll tore, kuid tuleb ritta seada vajalikud, meeldivad ja iluasjad. INIMESTEGA TULEB ARUTADA – KAASAMINE.
Pärast ühinemist külaelu hoogustus.

- Suure-Jaani valla näitel - vallavanem Tõnu Aavasalu
Vallas 5400 elanikku. Ühinemisele eelnes ühiste ametnike ja osakondade  kasutamine; ühine ajaleht. Ametnike arv vähenes 33lt 17le. Tuleb vaadata valda tervikuna. Et ääremaade inimesed ei tunneks ennast halvasti. Nurinat on tulnud rikkamatest piirkondadest. Igal aastal aruandlus, kuhu piirkonda kui palju panustame. Külavanemate roll on suur, samuti on kaasatud MTÜd. Kõikidele MTÜdele on aastatoetus ja projektitoetused. Kõige raskem probleem on transport. Ootame, kui rongiliiklus paika saab, siis paneme paika ka kohaliku transpordi. Oleme kogukondadega kokku leppinud, et igasse piirkonda jääb lasteaed ja kool. Hea haridus Suure-Jaanis ja Olustveres. Noortekeskus on välja ehitatud Suure-Jaanis (endine vallamaja), kuid on vaja korraldada noorte transport.
PÕHITEGEVUS – et inimestel oleks hea elada! ELASA- projektiga (interneti lairibaühendus) ühendatud üks küla, sel aastal lahendame kõige hullema piirkonna.
Finantsvõimekus on parem. Renoveeritud  Lõhavere hooldekeskus 80 kohta, 35 töötajat. Noortekeskus ei ole mitte ainult noortele, seda kasutavad ka pensionärid oma lastelastega. Noortetoad on ka külades.
Igal majal peab olema peremees, kultuurimaja juhataja ei näe maja halduse poolt.
Kõik oleneb sellest, kuidas me inimesest hoolime.

- Viljandi valla näitel - vallavanem Ene Saar
9500 elanikku, 39 ametnikku.
Teenuste ja toetuste ühtlustamine, samuti erinevad õigusaktid.
Alati on mõistlik vaadata, kas seda raha on kusagil mujal vaja, s.t vaadata laiemalt.
Ühinemisprotsess oli paras koostöökool. Ühiseid arutelusid kokku 43. Ühine valla ajaleht, mainekujundusüritused, et mõtet süvendada, ühised üritused.
Hea tahte koostöö nimel tuleb tööd teha + spetsialiseerumine ja suurem vaade.
Oluline on kaasamine. Omavalitsuse algatusel diskussioonid huvigruppidega, ärgitada kolmandat sektorit koostööle. Teenust ootavad inimesed. Vald oleks toetaja ja finantseerija.
Volikogus piirkonnapõhisust ei  ole, pigem poliitilised teemad.
Finantspool -  alguses on ühtlustamine. Õigusaktid ühtlustada juba eelnevatel aastatel.  Et kompetents säiliks, jäid endised vallajuhid ametisse vastavalt nende erialale.


Kuna omavalitsuste näidete arutelu läks nii kaasatõmbavaks ja aeg lendas linnutiivul, siis koduvaldade teemani me sellel korral ei jõudnudki. Kohalviibinud jäid aruteludega väga rahule ning lahkusid innustatuna.

21.03.2014 Albu Vallavolikogu istungist lühike kokkuvõte

Volikogu protokoll 21.03.2014 kell 13.00
Kohal volikogu liikmed - IRL- Jüri Kommussaar, Vello Niinsalu, Maiu Mäe, Jaak Madisson, Anita Homin, Marika Tamtik, Vello Kleitsmann;  Valimisliit Ühtlane Areng- Ester Valdvee, Tanel Liiva ja Janno Rodendau. Hirvo Rannu puudus.

Kantakse ette päevakord ja see jääb samaks.
Albu Vallavolikogu istungi päevakord:


  1. Politsei 2013. aasta töötulemused (Meelis Somelar)
  2. Kinnisasjade omandamine.
  3. Pikametsa kinnistu omandamise kohta seisukoha andmine.
  4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
  5. Üldplaneeringu ülevaatamine.
  6. Albu valla üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine.
  7. Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord I lugemine.

1. Politsei 2013. aasta töötulemused

Kohal Paide politseijaoskonna juht Üllar Kütt ja politseinikud Margus Vaas ja Meelis Somelar.
Üllar Kütt teeb  ülevaate eelmise aasta töötulemustest ja statistikast. Samuti näitab slaide: „Järvamaa 2013. aasta politseiüksuste töötulemused“.
Mõned huvitavad faktid ja info, mida Üllar Kütt jagas:
Järvamaalt lahkus ametist 2013 aastal 6 politseinikku, juurde tuli 2. Albu piirkonnas muutusi ei toimunud. 
Registreeritud kuritegude arv vähenes, Järvamaal on Eestis kõige vähem kuritegevust, 185 kuritegu vähem kui 2012 aastal.
Albus registeeritud kuriteod: kehalisi väärkohtlemisi 2 (sama mis 2012), varguste ja omavoliliste sissetungide arv kasvanud, registreeriti 1 altkäemaks, kinni peeti 1 joobes juht.
Albu oli Järvamaa valdadest ainuke, kus kuritegude arv kasvanud. Sel aastal kokku 15 (eelmisel aastal 10) ja avastatud/lahendatud 15 kuriteost vaid 4.
Need arvud näitavad, kus piirkondades politsei kuipalju liigub ja väärtegusid avastavad. Albu vallas käib politsei vähe. Väike on Albus ka alaealiste väärtegude arv, vaid 1, kuid seda ka sellepärast, et vallas suuri pidusid (diskosid jms) ei toimu.
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv on Järvamaal kasvanud 9 võrra.
Kasvanud ka autost varguste arv, ka kütusevarguste arv. 
Narkokuritegude arv Järvamaal kasvanud 6-lt (2012) 13-le, seda ka sellepärast, et Paides on nüüd tööl inimene, kes konkreetselt narkokuritegudega tegeleb.
Järvamaal on joobes juhte tuvastatud vähem, aga kuna ka politseinikke vähem teedel, siis tegelikkuses joobesjuhtide arv pigem kasvanud, samuti on kiiruseületamisega.
Järvamaal hukkus 2013 aastal liiklusõnnetustes 3 inimest, kõik 10 päevase perioodi jooksul, üldine liiklusõnnetuste arv on samuti kasvanud.
Üllar Kütt tänas vallavanemat, vallavalitsust ja volikogu abipolitseinike toetamise eest, olgugi et Albu vallas ühtegi abipolitseinikku ei ole, samuti tänan hea koostöö eest..
Küsimused/vastused
Vello N: Jalgratastele peaks olema samuti register ja registreerimise kohustus. Kas see, kes kriminaalkorras joobesjuhtimise eest karistatud on, on see kes vallamaja juures avarii tegi?
Üllar Kütt: Jalgrattaid ei hakata registreerima, ise tuleb oma ratast hoida, viige pigem tuppa. 2013 karistati joobes juhti kriminaalkorras juulis toimunud juhtumi pärast, pole sama.
Marika: Kas alaealisele tohib müüa energiajooki?
Ü.Kütt: võib küll müüa aga sellist asja saab ka pood ise keelata. Sama süsteem on ka tikkudega, mokatubakaga, e-sigarettidega jms. Teada on, et ühes suures poeketis on energiajookide müük alaealistele keelatud, vist oli Prisma. 
Anita: mida saaksime ise oma vallas paremini teha? Meelis äkki oskab öelda?
Ü.Kütt: näiteks politseil on plaanis hakata tegema koduseid kontrolle, et inimeste tähelepanu juhtida nende vara hoidmisele jms.
Jüri: mida saab Albu vald veel teha?
Ü.Kütt: ka Albu vallas võiks olla abipolitseinik. Loomulikult tuleb alati politseid teavitada – vargustest, probleemides, ka koolivägivallast. Anda infot, kui midagi teatakse. Naabrivalve on samuti väga hea algatus.
Ester: Kas on juba teada, kes oli Albus hiljutise majja sissemurdmise taga? On see lahendatud?
M. Somelar: Ei ole teada

2.  Kinnisasjade omandamine

Sõna saab Kalju: tegemist on kergliiklustee aluste maaüksustega Seidlas. Hindamise on teinud Pindi Kinnisvara. Kaks omanikku on nõus antud maatükid vallale ka kinkima.  Teistele on hinnad määratud ja kokkulepped omanikega olemas. Notarisse saab minna tõenäoliselt aprillis.
Janno: kes hakkab seda teed hooldama
Kalju: omavalitsus hakkab hooldama. Maanteeametilt tuleb riigimaa tasuta.
Ester: eelarvestrateegias antud kulutusi ei olnud. Eelarves ei ole selleks investeeringuks raha ette nähtud. 
Kalju: investeeringute real on 4000 eurot, ettevalmistustöödeks.
Jüri: kui Kalju ütleb, et see summa on eelarves sees, siis ju ta on ka.
Ester: eelarve seletuskirjas on vaid Männi väikekoha teed
Jüri: veel ettepanekud, küsimusi?
Ester: Palju tasu tuleb kokku koos notaritasudega?
Kalju: üks tehing notari juures on um 50-60 eurot, täpselt ei tea.
Jüri: muudatusi? Ettepanekuid? Teen ettepaneku panna hääletusele.
Hääletus: poolt 7, vastu 0, erapooletud (Janno, Ester, Tanel). 
Janno: erapooletu, kuna ei saanud vastust antud summa eelarves kajastamise kohta.

3. Pikametsa kinnistu omandamise kohta seisukoha andmine.

Helve Saar tutvustab eelnõud, küsimus on kas anda nõusolek Orgmetsa külas asuva Pikametsa kinnistu võõrandamiseks Vene Föderatsiooni kodanik Jarl Šapovalovile.
Jüri: Talu tegeleb narkosõltlaste ümberkasvatamisega.
Jaak: nagu midagi Maarja küla taolist või?
Jüri: umbes jah. Küsimusi, ettepanekuid? Paneme hääletusele
Hääletus: Poolt 8, vastu 1 (Jaak), erapooletu 1
Jaak: olen vastu, kuna mul on põhimõtted, et Eestis ei tohiks maad müüa Vene Föderatsiooni kodanikele.

4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Helve Saar tutvustab eelnõud
Munitsipaalomandisse soovitakse taotleda Ahulas asuvad Vanatöökoja ja Ahulagaraaži maaüksused ja Kaalepis asuv Kaalepi haljasala maaüksus. Kooskõlastused maavalitsuselt pindalade ja piiride kohta on olemas.
Hääletus: Poolt 10

5. Üldplaneeringu ülevaatamine

Tutvustab Taemar Pai. Planeeringuseaduse kohaselt tuleb maavalitsust informeerida üldplaneeringu käigust. 
Jüri: küsimusi, ettepanekuid. Hääletusele
Hääletus: Poolt 10

6. Albu valla üldplaneeringu vastuvõtmine, avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine.

Taemar Pai selgitab üldplaneeringu vastuvõtmise käiku. Peale avalikku arutelu tuleb muudatused sisse viia ja siis läheb kehtestamisele.
Arutatakse üheskoos, kas otsusesse sisse viia ka avaliku arutelu kuupäev, otsustati korraldada avalik arutelu 3.06.2014 kell 15.00 vallamajas.
Üldplaneeringu kehtestamist planeeritakse esialgu juuni volikogusse.
Taemar tutvustab erinevate ametite ettepanekuid ja nõuandeid ja seda milliseid muudatusi tulenevalt nendest on üldplaneeringusse sisse viidud. Kõik täpsustused ja täiendused on tehtud vastavalt esitatud ettepanekutele ja välja on jäetud üldplaneeringust mõningad mittevajalikud osad. Munitsipaalmaade osas on arvestatud keskkonnakomisjoni ettepanekuid.
Jüri: ettepanekuid? Panna hääletusele.
Hääletus: Poolt 10. Võtta vastu uus valla üldplaneering ja korraldada avalik väljapanek ja avalik arutelu

7. Albu valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 

Sotsiaalkomisjoni esimees Anita tutvustab uut täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra eelnõud ja erinevust seni kehtivaga. Põhilised muudatused: ühegi toetuse maksmine ei sõltu sissetulekust; hooldajatoetust makstakse ka 3-18 aastase puudega lapse vanemale, kes ei saa puudega lapse hooldamise tõttu töötada; tugiisikutoetust makstakse ka kinnipidamiskohast vabanenule või asenduskodust või perekonnas hooldamiselt lahkunud ja täiselaliseks saanud isikule.
Ester: määruses tuleks mõisted lahti seletada. Paragrahvi 3 lõike 1 kohaselt makstakste täiendavat sotsiaaltoetust Albu valla vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks. Kuidas määratakse, kes on  vähekindlustatud?  
Janno: 1) Toetus peaks sõltuma inimese sissetulekutest
2) Kui puudega laps käib lasteaias või koolis siis ei peaks hooldajatoetust saama, kuna tegelikult on vanemal samasugune võimalus tööle minna kui tavalisel lapsevanemal.
Vello N: Kas sul on kahju seda maksta.
Janno: 3) Peaks eelnema määruse vastuvõtmisele analüüs, kui suure koormuse valla eelarvele paneb täiendavate sotsiaaltoetuste loomine. 
4) Määruses peaks olema määratud toimetuleku piir, et ei tekiks võimalust kus selle otsustamine muutub ametniku (sotsiaalnõuniku) suvaks.
5) Määrus peab olema kooskõlas Sotsiaalhoolekande seadusega, mille põhimõteteks on:
a) inimõiguste järgimine;
b) isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest;
c) abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
d) isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.
Jaak: Jah, kerge vastuolu küll on Sotsiaalhoolekande seadusega, aga kas me peame seda siis nii rangelt jälgima.
Ahti: Lähtudes sellest seadusest peab makstav toetus olulisel määral parandama toetuse saaja toimetulekut.
Vello N: No näete, palju tal sellest väiksest summast siis abi oleks.
Janno: Hüvitamisele kuuluvate kulutuste tõendamise kohustus peaks ka olema sisse viidud.
Otsustati: jätta eelnõu teisele lugemisele

Selle määruse arutamisel tekkis IRL-i liikmetel küsimus, et miks meie valimisliit teeb oma ettepanekuid volikogus ja ei käi kohal komisjonis? Meil pole komisjonis liiget, kes oleks selle valdkonnaga kursis. Meie soov oli, et esimese kandidaadina esindaks meid komisjonis Claire Miljukova, kes on seda tööd teinud ja tunneb valdkonda. IRL ei olnud sellega nõus ning lõpuks nõustuti, et meie poolt esindab komisjoni Hirvo Rannu. Kuna Hirvole on valdkond võõras siis tema seal kaasa rääkida ei oska. Niisiis on meil ainus võimalus oma ettepanekuid teha volikogus.