21 oktoober 2015

15.10.2015 Vallavanema umbusaldus volikogus

Täna, 15.10.2015 oli Albu vallavolikogu päevakorras vallavanem Kalju Kertsmiku umbusalus.

Hääletustulemused olid etteteada, neli poolt ja seitse vastu.

Me loodame, et kitsaskohtade avalikkuse ette toomine viib olukordade paranemiseni, kuna senised arupärimised vallavanemale ei ole olukorda parandanud.

Lisame siia juurde ka 24.09.2015 volikogule esitatud umbusalduse avalduses toodud puuduste juurde kuuluvad näited/faktid.

Järgnevas tekstis on toodud välja (kaldkirjas tekst) lõigud umbusalduse avaldusest ning neile lisame (sinises kirjas) põhjendused ja näited.

Käesolevaga algatame umbusalduse avaldamise Albu vallavanemale Kalju Kertsmikule.
Umbusaldamise ajendiks on  Albu Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsuse nr 30 „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ täitmata jätmine. Eelpool nimetatud otsusega otsustati korraldada 05. septembrist kuni 19. septembrini 2015 Albu valla arengukava 2011-2018 tegevuskava muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu avalik väljapanek vallavalitsuse kantseleis ja valla veebilehel ning avalikustada avaliku väljapaneku teade valla veebilehel ja infolehes Kodukaja. Albu Vallavalitsus avaliku väljapaneku teadet ei avaldanud ja eelnõud pandi veebilehele alles 18. septembril.  Samuti sai 27. augusti volikogu istungil vallavanema tähelepanu juhitud asjaolule, et vallavalitsus pole korraldanud avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse.
Lähtudes eeltoodust on Albu vallavanema poolt juhitud vallavalitsus jätnud täitmata Albu Vallavolikogu 27.08.2015 otsuse nr 30 ning ühtlasi rikkunud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015108 § 372 sätestatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja avalikustamise ning haldusmenetluse seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008 § 46–50 sätestatud avatud menetluse nõudeid.

Volikogu otsus „Albu valla arengukava aastateks 2011-2018 muutmise eelnõu ja Albu valla eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu läbivaatamine ning avaliku väljapaneku korraldamine“ jäi täitmata. Kodanikel ei olnud võimalik 5.-19. september nimetatud dokumentidega tutvuda.  Põhjuseks tõi vallavanem vallasekretäri (nüüd juba ametist lahkunud) tegemata jäänud töö. Kuid kui inimese töökoormus on vähendatud 1,0 kohalt 0,25 kohale, ei saagi oodata, et ta kõik ametikohast tulenevad tööülesanded suudab ära teha. Tööandaja, kes sellise otsuse tegi, pidi jagama osad ülesanded teistele ametnikele või täitma need ise. Ilmselt seda ei toimunud. Isegi korduvatele järelpärimistele jäi volikogu otsus täitmata.

Lisaks sellele toome esile järgmised puudused Albu vallavalitsuse töö juhtimises ja töö korraldamises:
·         Albu valla üldplaneering algatati Albu Vallavolikogu 15. juuni 2006 otsusega nr 30. Senini (peaaegu 10 aastat) ei ole valla üldplaneeringut  volikogule heakskiitmiseks esitatud.

On fakt, et üle üheksa aasta koostatakse meie vallas üldplaneeringut, kuigi planeerimisseaduse järgi pidi see olema juba 2007.aasta 1. juuliks. Kuidas saab üks protsess olla nii pikk? Hetkel on dokument maavanemal kooskõlastamisel, aga protsess jälle venib, kuna vallavalituse poolt on jäänud asjaajamise käigus osad tööd tegemata.

·         Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskuse tegevuse juhtimiseks ei ole alates 2009. aasta märtsikuust ametisse nimetatud juhatajat, vaid on kohusetäitja.

Valgehobumäe suusa- ja puhkekeskuse tegevjuht lahkus 2009 aastal. Seniajani ei ole välja kuulutatud isegi konkurssi uue inimese leidmiseks. Samas vallavanem väidab, et ei ole leitud uut inimest. Kogu asutuses toimuva eest vastutab Maiu Mäe, kes tegelikult ei oska volikogus ees organisatsiooni puudutavatele küsimustele vastata ning laseb seda teha vallavanemal.

·         Vallavalitsuse poolt volikogule esitatavad otsuste ja määruste eelnõud on sageli sisuliselt läbi mõtlemata ning normitehniliselt ja keeleliselt ebakorrektsed.

Lisaks on volikogu ette tulevatel dokumentidel tihti ka seadustest tulenevate aluste paragrahvid valed. Näiteks on volikogu saatnud vallavanema korralisele puhkusele välislähetuse paragrahvide alusel. Septembrikuu volikogus ei olnud sugugi kõik volikogu liikmed nõus, et antakse juba ette riigihangete korraldamiseks luba, kuigi eeltööd ja kooskõlastused on veel tegemata. Volikogu koguneb ju iga kuu ja kõik tööd saaks teha ikkagi korrektses järjekorras.

·         Valla veebilehte ei hoita aktuaalsena. Sel aastal on täitmata avaliku teabe seaduse https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014033 § 28 nimetatud kohustused. Samuti ei täideta enam Albu valla põhimääruse https://www.riigiteataja.ee/akt/428112011001 § 5 lõikes ettenähtud volikogu määruste avalikustamise nõuet.

Valla kodulehel ei ole dokumendid aktuaalsed. Allasutuste arengukavad on vananenud (nt. Albu Põhikooli arengukava 2015- 2017 võeti vastu 25.06.2015, kuid veel täna (9.10.2015) on valla kodulehel perioodi 2011-2014 arengukava). Valla eelarvet ei ole üldse võimalik leida, kuigi seda näeb ette avaliku teabe seadus. Andmekaitse Inspektsioon avalikustas omavalitsuste veebilehtede seire tulemused http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/omavalitsuste-veebilehtede-valgusfooriseire-toi-esile-olulisi-puudujaake-teabe
213 omavalitsuse hulgast oli Albu vald üks kuuest omavalitsusest, kelle veebilehelt eelarvet leida ei õnnestunud. Volikogu määruste eelnõud on avalikustatud viimati 2014.aasta detsembris (Albu valla põhimääruse § 5 kohaselt eelnõud avalikustatakse). Paljud lingid kodulehel ei tööta, kuna eelmisel aastal häkiti valla kodulehele ning rikuti palju ära. Sellel teemal on algatatud kriminaalasi, mis on seni lahendita.

·         Vallavanem ei vastanud tähtaegselt  27. augusti 2015 volikogu istungil esitatud arupärimisele. Albu valla põhimääruse § 3 lõike 3 kohaselt esitatakse kirjalik vastus 10 tööpäeva jooksul volikogu esimehele, kes edastab selle arupärimise esitajale. Vastus arupärimisele allkirjastati ja esitati volikogu esimehele alles 21. septembril 2015.

Volikogu liikmete poolt esitatud arupärimistele ei ole vastatud seaduse järgi tähtaegselt. Kahjuks ei ole arupärimise käigus tähelepanu pööratud kitsaskohtadele ka lahendusi otsitud ega leitud.

·         Vallavanema ebaeetiline käitumine alluvate suhtes, mille tõttu on vallavalitsuse ametnikud pidanud kas töölt „omal soovil“ lahkuma või ajutiselt töölt eemal viibima.

Vallavanem käitub oma alluvatega ebaeetiliselt.  Oleme Albu valla kodanikena olnud tunnistajaks mitmete väga toredate ja hakkajate inimeste inetut „omal soovil“ lahkumistest. Viimase valimisperioodi järgselt on lahkunud nn. omal soovil kaks inimest:
o   Diana Kuusemaa, kes jõudis lühikest aega olla lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist. Noor koolist tulnud inimene kohanes kiiresti tööga. Albu vallas toimunud ainus riigikontroll viidi läbi just tema ajal, töö oli tehtud korrektselt, ainult eelmise ametniku (noorsootöö- ja lastekaitse ametniku) poolt olid jäänud mõned aktid vormistamata. Diana on ainuke, kes tõi oma juhtumi volikogu ette, kuid kahjuks ei leidnud ta abi.
o   Ahti Randmere, kes oli 11 aastat vallasekretär. Andis peale eelmise aasta septembrikuu volikogu koosolekut lahkumisavalduse, kus vallavanem igale küsimusele vastas „Ahti tegi“. Ilmselt oli see viimane piisk vallavanema süüdistuste karikasse ja rohkem polnud vaja.
Varasemast ajas veel kaks näidet:
-       Ester Valdvee kauaaegne vallasekretär, keda rahvas on peale seda korduvalt usaldanud volikogusse. Koalitsioonis olevad volikogu liikmed nimetavad tema tööd volikogus tähenärimisena, aga ilma selle tööta oleks paljud volikogu dokumendid mitmeti mõistetavad ja ebakorrektsed. Ester on samuti uuel töökohal Maamajanduse Infokeskuses oma teadmiste ja kogemuste baasil kõrgelt hinnatud.
-        Ilmar Udam Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse esimese projekti autor. Kes pärast rahastajalt positiivse vastuse saamist, ei sobinud projekti juhtima. Täiesti ebaloogiline. Kui poleks rahastatud, siis oleks see veel arusaadav, aga töö oli tehtud ju igati hästi. Ilmar ei tahtnud seda päris nii jätta ja seda võib lugeda Järva Teatajast (http://www.jt.ee/2067497/vastukaja-albu-vallavanema-mustvalge-maailm). Artiklis kirjeldatut olen ka mina ja paljud valla kodanikud näinud – see ei ole ainult Ilmari arvamus.
Arvestades eeltoodud asjaolusid oleme seisukohal, et Albu vallavanem Kalju Kertsmik ei  tule toime Albu valla ja vallavalitsuse juhtimise ning töö korraldamisega ning on kaotanud vallavolikogu opositsiooni ja vallakodanike usalduse.
Kõik me oleme inimesed ja eksime, kindlasti võivad kõik need inimesed öelda, et nad on teinud vigu ja nendest õppinud.
Aastate jooksul on Albu vallas palju tehtud ja mul on rõõm, et lisaks Kaljule on meil siiski nii palju toredaid inimesi, keda mina imetlen ja tänan nende ettevõtlikkuse eest.
Vastus küsimusele, kes meist neljast tahab saada vallavanemaks – seda ambitsiooni ei ole meist kellelgi. Me usume, et meie vallas on võimekaid inimesi, kes sellesse ametisse sobivad. Pealegi võime selle tubli ja hakkaja värskete mõtetega inimese leida ka väljastpoolt valda.
Samas teame, et praegune volikogu ei anna Albu vallale võimalust, et leida uus ja koostööaldis vallavanem, kelle juhtimisel astuda vastu haldusreformile, millest meie väikesel vallal nagunii pääsu ei ole. Meie suurim soov on, et inimesed näeksid, mis tegelikult toimub, et väljapaistev klantspilt ei ole reaalsus.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar