24 september 2015

27.08.2015 Arupärimine vallavanemaleHr Kalju Kertsmik                                        
Albu vallavanem                                                                              

ARUPÄRIMINE

Albu vallasekretäri töökoormuse muutmine

Albu vallavanema 14.08.2015 käskkirjaga nr 19-k on muudetud vallasekretäri Maris-Saara Malbe töökoormust tagasiulatuvalt alates 1. augustist  1 ametikohalt 0,25 ametikohani. Albu Vallavolikogu 21. märtsi 2013 määruses nr 6 „Albu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu, haridusnõuete ja palgajuhendi kehtestamine“ on ette nähtud täiskoormusega vallasekretäri koht. Seoses eeltooduga ja tundes muret valla haldussuutlikkuse pärast palume Teilt vastuseid järgmistele küsimustele:

1)      Miks on vallasekretäri õigusi kitsendav käskkiri välja antud tagasiulatuvalt?
2)      Miks määrati vallasekretäri koormuseks ainult 0,25 kohta? Käskkirja põhjendavas osas toodud tööaeg annab Maris-Saara Malbe seniseks töökoormuseks 0,75 kohta. Samas pole dokumendiregistris käskkirja vallasekretäri töökoormuse eelneva vähendamise kohta.
3)      Kuidas on võimalik 0,25 koormusega täita kõiki vallasekretärile seadustega ja Albu valla põhimäärusega pandud kohustusi ning ametijuhendis nimetatud teenistusülesandeid?
4)      Kuidas tagatakse vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude vastavus teistele õigusaktidele ja haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele?
5)      Kuidas on korraldatud õigusabi andmine volikogu ja vallavalitsuse liikmetele, ametnikele ning hallatavate asutuste juhtidele?
6)      Kuidas on vallasekretäri töö korraldatud (tööaeg, vallavalitsuse ja valimiskomisjoni töö, kodanike vastuvõtt jms)?
7)      Kuna käskkirjas palka pole mainitud, siis kas võib eeldada, et vallasekretäril on täiskoha palk?
8)      Millest tekib lisatöö? Albu Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 6 § 4 järgi makstakse lisatasu täiendavate ülesannete eest, mis ei ole sätestatud ametniku ametijuhendis või mille täitmine tingib teenistuja olulise töökoormuse suurenemise.
9)      Kas vallavalitsus hüvitas käskkirja põhjendavas osas mainitud vallasekretäri sõidukulud 200 eurot kuus?

 
Palume arupärimisele vastata kirjalikult ning suuliselt järgmisel volikogu istungil.


VL Ühtlane Arengu nimel:


Ester Valdvee


Aune Suve-Kütt
27.august 2015

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar